Akademický senát

Akademický senát je zbor zástupcov vysokej školy alebo fakulty (jej súčasti), ktorý volí akademická obec vysokej školy alebo fakulty. Ako orgán akademickej samosprávy má významné práva, vymedzené legislatívne:

  • Akademický senát vysokej školy zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší fakulty, navrhuje kandidátov na rektora a jeho odvolanie, schvaľuje návrh rektora na ročné rozdelenie finančných prostriedkov fakultám, schvaľuje štatút vysokej školy a štatúty fakúlt atď.
  • Akademický senát fakulty volí a odvoláva dekana fakulty, schvaľuje študijné programy fakulty, schvaľuje počet a štruktúru pracovníkov fakulty, vyslovuje súhlas s menovaním vedeckej rady fakulty a i. V akademickom senáte fakulty sú v určitom pomere zastúpení učitelia a vedeckí pracovníci fakulty, študenti prípadne aj ďalší pracovníci fakulty.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.