Akademický senát je zbor zástupcov vysokej školy ako Akademický senát univerzity alebo fakulty (súčasť vysokej školy) Akademický senát fakulty, ktorý tvorí aj volí akademická obec vysokej školy alebo fakulty. V akademickom senáte sú v určitom pomere zastúpení učitelia a vedeckí pracovníci, študenti prípadne aj ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy. [1]

Ako orgán akademickej samosprávy má významné práva, vymedzené legislatívne. Verejné vysoké školy riadi Zákon o vysokých školách,[1] ktorý napríklad určuje, že senát verejnej vysokej školy má najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Medzi ďalšie dôležité kompetencie senátu patrí:

  • Akademický senát vysokej školy zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší fakulty, navrhuje kandidátov na rektora a navrhuje jeho odvolanie, schvaľuje návrh rektora na ročné rozdelenie finančných prostriedkov fakultám, schvaľuje štatút vysokej školy a štatúty fakúlt atď.
  • Akademický senát fakulty volí a odvoláva dekana fakulty, schvaľuje študijné programy fakulty, schvaľuje počet a štruktúru pracovníkov fakulty, vyslovuje súhlas s menovaním vedeckej rady fakulty a i.

Referencie upraviť

  1. a b Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov úplné a aktuálne znenie [online]. Nové ASPI, [cit. 2020-10-26]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.