Akademický titul je čestná hodnosť udeľovaná vysokou školou alebo univerzitou absolventom vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udeľovaná vysokoškolsky vzdelanému človeku po splnení istých, najmä vedomostných požiadaviek.[1]

Akademické tituly z pohľadu Slovenskej republiky upraviť

Akademické tituly sa na Slovensku udeľujú na základe zákona č. 131/2002 o vysokých školách[2] a zákona č. 133/2002 o Slovenskej akadémii vied[3] a podľa osobitného predpisu – zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona č. 324/1996.[4]

Akademické tituly v užšom zmysle upraviť

Ak nie je uvedené inak, titul sa píše pred menom.

 • 3. úroveň (tituly sa píšu za menom [okrem Dr. a ThLic.]):
  • profesijne/zahraničné akademické štúdium:
   • BBA, MBA, MSc., DBA, DSc., RSc. – v prípade ak ich vydáva tuzemská organizácia v Slovenskej republike alebo sú vydané na základe slovenskej právnej úpravy, nie sú uznávané ako akademické tituly, resp. ich nenahrádzajú (akademické tituly ako Bc., Ing. či Mgr.). V tomto prípade sa považujú za tzv. profesijne "tituly", ktoré však môžu byť v iných štátoch uznávané ako akademické. Dĺžka štúdia v Slovenskej republike je obvykle v trvaní 1 roka, v prípade štátov, v ktorých sa vydávajú ako akademické ich dĺžka zväčša korešponduje s dĺžkou štúdia jednotlivých slovenských akademických štúdií.
   • licenciát teológie (ThLic.)
  • doktorandské štúdium (1990 – 1996 nazývané postgraduálne štúdium):
   • v zásade: doktor, 1996 – 2002 oficiálne "philosophiae doctor" (PhD.)
   • v umeleckých programoch: doktor umenia, 1996 – 2002 oficiálne "artis doctor" (ArtD.)
   • v katolíckej teológii: licenciát teológie (ThLic.) + doktor teológie (ThDr.) + doktor (PhD.)
   • v zahraničí: doktor pedagogiky (Ed.D.), oficiálne "educationis doctor"
  • zaniknuté:

Akademické tituly v širšom zmysle upraviť

Okrem vyššie uvedených titulov sem patria:

 • čestné tituly:
  • doctor honoris causa (skratka Dr. h. c.) – udeľuje ho vedecká rada verejnej vysokej školy významným domácim aj zahraničným osobnostiam[9] (píše sa pred menom)
  • profesor emeritus (emeritný profesor) – môže ho priznať rektor na návrh vedeckej rady vysokej školy za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor, ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí.[10]
 • vedecké hodnosti (píšu sa za menom):
  • doktor vied (v skratke „DrSc.“), v plnom znení „doctor scientiarum“ – hodnosť udeľuje vedecká rada verejnej vysokej školy[11][4]
  • zaniknutá (nahradená): kandidát vied (v skratke „CSc.“), v plnom znení „candidatus scientiarum“ – hodnosť zrušená od 20. 11. 1996[4]; absolventi vedeckej prípravy, ktorým bola táto vedecká hodnosť udelená, sú však oprávnení používať akademický titul doktor (v skratke „PhD.“).[12][13]
 • vedecko-pedagogické hodnosti a vedecko-umelecké hodnosti (píšu sa pred akademickými titulmi):

V najširšom zmysle aj tituly udeľované SAV (predtým aj ČSAV): akademik SAV, člen korešpondent SAV, riadny člen akademik SAV.

Funkcie vysokoškolských učiteľov upraviť

 • hosťujúci docent – označenie funkcie významného odborníka, s ktorým dekan fakulty uzavrie so súhlasom vedeckej rady fakulty pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa[15]
 • hosťujúci profesor – označenie funkcie významného odborníka, s ktorým rektor alebo dekan (ak ide o miesto na fakulte) uzavrie so súhlasom vedeckej rady vysokej školy pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa[16]
 • mimoriadny profesor – označenie funkcie „profesora“ na príslušnej vysokej škole, ktorú vykonáva vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul „docent“.[17]

Referencie upraviť

 1. Správne písanie akademických titulov. In: SNK, 2008.
 2. a b Zákon č. 131/2002 o vysokých školách.
 3. Zákon č. 133/2002 o SAV, § 4, ods. 2, písm. b).
 4. a b c Zákon NZ ČSSR č. 53/1964 v znení Zákona NR SR č. 324/1996, § 2, ods. 1, písm. a), b), ods. 2.
 5. SLOV-LEX. 137/2022 Z.z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... [online]. Slov-lex, [cit. 2022-06-01]. § 53 ods. 8. Dostupné online.
 6. a b c DVONČ, L.: Akademické tituly a ich skratky. In: Kultúra slova, s. 46.
 7. a b c Zákon č. 19/1966 o vysokých školách, § 14, ods. 1, písm. d); Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách, § 45, ods. 2.
 8. a b c Zákon č. 172/1990 o vysokých školách, ktorým sa zrušil zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách.
 9. § 12 Pôsobnosť vedeckej rady verejnej vysokej školy, ods. 1, písm. m). In: Zákon 131/2002.
 10. § 78 Profesor emeritus. In: Zákon 131/2002.
 11. § 12 Pôsobnosť vedeckej rady verejnej vysokej školy, ods. 1, písm. l). In: Zákon 131/2002.
 12. § 110 Tituly a stupne vysokoškolského vzdelania, ods. 3 – In: Zákon 131/2002.
 13. § 54, ods. 15. In: Zákon 131/2002.
 14. § 76 Vedecko-pedadagogické tituly „docent a profesor“, ods. 1. In: Zákon 131/2002.
 15. § 75 Vysokoškolskí učitelia, ods. 1. In: Zákon 131/2002.
 16. § 79 Hosťujúci profesor. In: Zákon 131/2002.
 17. § 75 Vysokoškolskí učitelia, ods. 7. In: Zákon 131/2002.

Zdroje upraviť

 • Správne písanie akademických titulov [online]. In: Slovenská národná knižnica, 2008 [cit. 7. 3. 2010]. Dostupné na internete: [1].
 • Zákon č. 53/1964 Zb. z 26. februára 1964 o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. z 20. 11. 1996 [online]. In.: Ministerstvo školstva SR [cit. 7. 3. 2010]. Dostupné na internete: [2].
 • Zákon č. 131/2002 z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. In.: Ministerstvo školstva SR [cit. 7. 3. 2010]. Dostupné na internete: [3].
 • Zákon č. 133/2002 z 19. februára 2002 o Slovenskej akadémii vied, § 4, ods. 2, písm. b) [online]. In.: Ministerstvo školstva SR [cit. 7. 3. 2010]. Dostupné na internete: [4][nefunkčný odkaz].