Anyási alebo anyiasi[1] (výslovnosť: [aňáši]; z maď. anyaország – materská krajina, vlasť[pozn 1]) bolo označenie štátnych príslušníkov Maďarska, ktorí sa na územie južného Slovenska prisťahovali po 2. novembri 1938 (t. j. po prvej viedenskej arbitráži), používané v povojnovej Česko-slovenskej republike.[2] Išlo o sociálne rôznorodú vrstvu obyvateľstva,[3] predovšetkým o úradníkov, žandárov a iných štátnych zamestnancov okupačnej moci. Povojnová slovenská politická reprezentácia ich vnímala ako symbol pomaďarčovania juhu Slovenska, územných zmien a požiadaviek voči Slovensku zo strany Maďarska.[4]

Podľa čl. 2 Dohody o prímerí s Maďarskom z 20. januára 1945, ktorú za Spojencov podpísal sovietsky maršal Kliment Jefremovič Vorošilov, sa Maďarsko zaviazalo evakuovať všetkých svojich vojakov a úradníkov za štátne hranice Maďarska z 31. decembra 1937.[5] Ich odsun z územia ČSR bol nariadený okresným výborom a okresným správnym komisiám Povereníctvom vnútra Slovenskej národnej rady v máji 1945[6] a podľa archívnych prameňov bolo do 1. júla 1945 takto odsunutých 31 780 Maďarov, pričom išlo o jednostranný odsun celej skupiny obyvateľstva (až na malé výnimky, konkrétne podľa údajov z roku 1948 bolo na území ČSR 539 osôb ktorí nemali priznané československé občianstvo).[7] Ich hmotný a nehmotný majetok, ktorý si zväčša ani nemohli zobrať so sebou, bol skonfiškovaný a daný pod národnú správu.[2]

Nemci a Maďari, ktorí sem prišli po Mníchove a nebudú pre svoje zločiny postavení pred ľudové súdy, sú už väčšinou zaistení a vyvážaní. Zo Slovenska sú títo Maďari vykazovaní v smysle podmienok prímeria zo dňa 21. januára 1945, uzavretého v Moskve. To všetko však nestačí, lebo ide o odstránenie miliónov nepriateľov a záškodníkov s našej pôdy.
– z prejavu Vladimíra Clementisa (KSS), štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí ČSR, v Československom rozhlase, 13. júna 1945[8]

V. Clementis v uvedenom prejave poznamenal, že tzv. anyási (ako aj Nemci v rovnakom postavení) mohli byť súdení ľudovými súdmi na základe § 1 (ako „fašistickí okupanti“) nariadenia Slovenskej národnej rady (SNR) č. 33/1945 Zb. n. SNR z 15. mája 1945 o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a odsúdení na trest smrti (odsúdenie mohlo byť zmiernené podľa § 6 na trest odňatia slobody na 30 rokov). V poslednej vete úryvku avizuje ďalšie opatrenia voči nemeckej a maďarskej menšine, ktoré už ale boli iného rázu, keďže sa týkali Maďarov s česko-slovenským štátnym občianstvom.[pozn 2]

PoznámkyUpraviť

  1. anya – matka + ország – krajina. Výraz anyás (z anya + -s) možno voľne preložiť ako „ten z materskej krajiny“ resp. „materský Maďar“.
  2. Pozri články Výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom (realizovaná na základe medzištátnej dohody z 27. februára 1946) a Vysídlenie Nemcov z ČSR.

ReferencieUpraviť

  1. Cambel 2005, s. 39. [V apríli 1948] Na jeho juhu [t. j. juhu Slovenska] sa rýchlym tempom dokončovala pozemková reforma a na veľkostatky potomkov maďarskej šľachty i hospodárstva anyiasov (maďarských presídlencov na území južneho Slovenska, obsadenom po Viedenskej arbitráži hortyovským Maďarskom) prichádzali bezzemkovia z neúrodných horských regiónov, aby osídlili skonfiškovanú statkársku pôdu a začali na nej riadne hospodáriť.“
  2. a b Šutaj 2012, s. 41
  3. Šutaj 1993, s. 154
  4. Šutaj 2012, s. 41. Napr. Komunistická strana Slovenska (KSS) svoje stanovisko sformulovala nasledovne (23. jún 1945): „Nerobí sa rozdiel, či pomáhali okupačnej moci aktívne, alebo sa správali pasívne, pretože svojim usídlením na okupovanom území posilňovali ideu svätoštefanskej koruny a fašistickej moci okupantov a slúžili ako opora maďarskej brutality.“ Citované podľa: Stanovisko KSS k otázke Nemcov a Maďarov“, Pravda 1 (102): 3, 1945, 1945-06-23, http://izamky.sk/NZONLINE/docs/140623.233343.jpg .
  5. Dohoda v ruskom a maďarskom jazyku dostupná na: Soglašenie o peremirii s Vengrijej, Moskva: Runivers, c2015, http://www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=147463&PORTAL_ID=7533&SECTION_ID=6341, dost. 2015-12-28 . V anglickom jazyku dostupná na: Bevans, Charles I., ed. (1969), „Armistice with Hungary“, Treaties and Other International Agreements of the United States of America 1776–1949, Volume 3 Multilateral 1931–1945, Washington, D.C.: Government Printing Office, str. 995 – 1001, OCLC 929324627 .
  6. Čierna-Lantayová 2009, s. 24
  7. Šutaj 2012, s. 41 – 42
  8. Piata kolóna musí z ČSR zmiznúť“, Pravda 1 (94): 1, 1945-06-15, http://izamky.sk/NZONLINE/docs/140623.232711.jpg 

Použitá literatúraUpraviť

Publikované dokumenty
Dobová tlač
Monografie