Audit (účtovná závierka)

Audit (iné názvy: audit účtovnej závierky, audit účtovných výkazov, finančný audit; ak je robený len v rozsahu požiadaviek zákona, tak aj: štatutárny audit či zákonný audit) je analýza vykonávaná v nejakom podniku znalcom s cieľom vyjadriť podložený názor tohto znalca na presnosť a pravdivosť účtovnej závierky tohto podniku; z tejto analýzy prirodzene vyplýva aj overenie účtovných informácií podniku. [1]. Tento znalec je spravidla externá nezávislá osoba, vtedy hovoríme o externom audite.

Externý finančný audit podľa slovenského práva

upraviť

Podľa slovenského zákona 504/2007 Z.z. o audítoroch je "audit" definovaný ako overovanie...účtovnej závierky ... a overovanie súladu ... výročnej správy s ... účtovnou závierkou.

Audítor

upraviť

Osoba vykonávajúca audit (za odplatu) sa volá audítor. Podľa zákona 540/2007 Z.z. Audítor vykonáva audit vo svojom mene a na svoj účet alebo ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene a na jej účet, alebo ako zamestnanec audítora v jeho mene a na jeho účet.... Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a má oprávnenie na vykonávanie auditu (ďalej len "licencia")...Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a má licenciu..., pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.

Ďalej platí, že Audítor a audítorská spoločnosť sú pri výkone auditu nestranní a nezávislí od účtovnej jednotky, v ktorej vykonávajú audit....Audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať audit v účtovnej jednotke, ak sa zúčastňujú na rozhodovacích procesoch a ak nie sú od nej nezávislí.

Nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v špeciálnom zozname sa nazýva Slovenská komora audítorov. Členstvo v Slovenskej komore audítorov je povinné pre všetkých audítorov a audítorské spoločnosti.

Povinnosť auditu

upraviť

To, ktoré podniky si povinne musia dať robiť audit, je uvedené v §19 a §22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Podľa §19 ZÚ sa povinnosť auditu vzťahuje len na individuálnu účtovnú závierku. Povinnosť overovať konsolidovanú účtovnú závierku rieši ZÚ v ďalších ustanoveniach, a to v § 22 ods. 13 a v § 22a ods. 5.http://www.ftmaudit.sk/Kto-ma-povinnos%C5%A5-auditu.html. Povinnosť auditu v Slovenskej legislatíve vyžaduje 47 zákonov [2].

Výkon auditu

upraviť

Podľa zákona 504/2007 Z.z. platí, že Audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich na výkon auditu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Pri výkone auditu sa môžu použiť dodatočné postupy auditu alebo dodatočné požiadavky k medzinárodným audítorským štandardom, len ak to vyplýva z osobitného predpisu. Nepoužiť niektoré medzinárodné audítorské štandardy alebo výnimočne vyňať ich určité časti s prihliadnutím na vnútroštátne podmienky je možné, len ak to vyplýva z osobitného predpisu.

O priebehu výkonu auditu vedú audítor a audítorská spoločnosť audítorskú dokumentáciu podľa medzinárodných audítorských štandardov. Súčasťou audítorskej dokumentácie je aj zmluva, na základe ktorej je vykonávaný audit (ďalej len "zmluva o audite"), plán a program auditu, správa audítora, individuálna účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa alebo konsolidovaná výročná správa a ďalšie doklady dokumentujúce priebeh výkonu auditu.

Výsledkom auditu je audítorom vypracovaná správa audítora (starší názov: audítorská správa).

Kontrola a dohľad auditu

upraviť

Podľa zákona 504/2007 Z.z. Audítori a audítorské spoločnosti podliehajú previerke zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva komora audítorov prostredníctvom kontrolórov menovaných komorou audítorov.

Dohľad nad audítormi, audítorskými spoločnosťami a komorou audítorov vykonáva Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.

Konflikt záujmov

upraviť

Konflikt záujmov nastáva, ak audítorská spoločnosť poskytuje poradenské služby inej spoločnosti a zároveň jej vykonáva aj audit. Auditovaná spoločnosť a jej akcionári tak získavajú len jediný pohľad na interpretáciu účtovníctva. [2]

Referencie

upraviť
  1. voľne podľa Sedláček, J. Základy auditu, 2006, Brno
  2. Roman Adámek, Konflikt záujmov je živá téma aj pri audite, eTrend [1][nefunkčný odkaz]
  • zákon č. 540/2007 Z.z.
  • zákon o účtovníctve