Banka (inštitúcia)

Banka je inštitúcia, ktorá sa špecializuje na „obchod peňazí“, čiže na zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (prijímanie vkladov a pod.), poskytovanie úverov a prípadne sprostredkovanie ďalších bankových operácií, obchodov a transakcií (výkon inkasa, prevod peňazí, poskytovanie rôznych služieb a pod.) . V širšom zmysle sem patrí aj centrálna banka.

1970

Tieto ďalšie bankové operácie spravidla určujú špecializáciu banky.

Bankový zisk vzniká zjednodušene povedané tak, že sa za vklady vyplácajú úroky (tzv. pasívny obchod) a za úvery sa úroky vyberajú (tzv. aktívny obchod) – rozdiel je zisk.

Delenie

upraviť

Podľa úloh:

Obchodná banka v užšom zmysle je banka špecializujúca sa na obchodné a priemyselné organizácie, pre ktoré uskutočňuje bežné bankové operácie.

Pre kontinentálnu Európu je charakteristický sklon k univerzálnym bankám, kým v anglosaskej oblasti prevažuje špecializácia (delenie najmä na „obchodné“ banky [commercial bank] a investičné banky [investment bank]).

Podľa právnej formy rozlišujeme:

Podľa územnej pôsobnosti:

 • lokálna banka
 • národná banka
 • zahraničná banka
 • medzinárodná banka
 • globálna banka

Slovenská právna úprava

upraviť

Podľa Zákona o bankách je banka právnická osoba so sídlom na území Slovenska založená ako akciová spoločnosť, ktorá

 • a) prijíma vklady (=zverenie peňažných prostriedkov, ktoré predstavujú záväzok voči vkladateľovi na ich výplatu),a
 • b) poskytuje úvery (=dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov v akejkoľvek forme vrátane faktoringu a forfaitingu)

a ktorá má na výkon činností podľa písmen a) a b) Národnou bankou Slovenska udelené tzv. bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.

Banka môže okrem činností a) a b) vykonávať, ak ich má uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie bankové činnosti :

 • a) tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
 • b) poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
 • c) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
 • d) správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
 • e) finančný lízing,
 • f) poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
 • g) vydávanie a správu platobných prostriedkov,
 • h) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
 • i) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
 • j) finančné sprostredkovanie,
 • k) uloženie cenných papierov alebo vecí,
 • l) prenájom bezpečnostných schránok,
 • m) poskytovanie bankových informácií,
 • n) hypotekárne obchody,
 • o) funkciu depozitára podľa osobitného predpisu,
 • p) spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.

Slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorej bolo udelené bankové povolenie.

Veľmi podobne sú banky definované aj v ostatných krajinách EU, pričom sa ale často označujú ako úverový inštitút.

Pobočkou banky je podľa Zákona o bankách jej organizačná zložka umiestnená na území Slovenska alebo mimo územia Slovenska, ktorá priamo vykonáva najmä vyššie uvedené ďalšie bankové činnosti.

Dohľad nad bankami vykonáva Národná banka Slovenska.

Významné banky na Slovensku

upraviť

Pozri:

Iné projekty

upraviť