Bezpečnostná služba

Bezpečnostná služba je služba, resp. zamestnanie, ktoré vykonávajú ľudia, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť, ktorú získajú vykonaním odbornej skúšky pod kontrolou Ministerstva vnútra a vydaním preukazu odbornej spôsobilosti.

Letisková bezpečnostná služba (Boston, USA)

Súkromná ozbrojená bezpečnostná služba je bezpečnostná služba, ktorá získala zbrojnú licenciu skupiny F - pre výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu podľa Zák. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov[1]. Zamestnanci ozbrojenej bezpečnostnej služby môžu tak plniť najrizikovejšie úlohy v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Delenie bezpečnej služby:

Formy strážnej služby

upraviť

Strážením sa rozumie priamy výkon činnosti uvedených v paragrafe 3 písmeno a-f prítomnosť osoby na stráženom stanovisku v chránenom objekte na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe alebo pri chránenom majetku, kde tieto činnosti na vykonávať Formy strážnej služby sú:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta ďalej len prevádzkovanie *zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému

vypracovanie plánu ochrany

Formy detektívnej služby

upraviť

Detektívna služba je pátracia činnosť uvedená v paragrafe 4 a priame riadenie a kontrola týchto činnosti v paragrafe 8 písmeno c Detektívna služba je:

 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodne tajomstvo

Detektívnou službou nie je vykonávanie činnosti podľa odseku 1, ak sa vykonávajú ako súčasť činnosti podľa osobitných predpisov

Formy odbornej prípravy a poradenstva

upraviť

Formy odbornej prípravy

 • príprava na výkon strážnej služby
 • príprava na výkon detektívnej služby
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Fyzická ochrana je obchádzka, stráženie prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a priame riadenie a kontrola týchto činnosti.

Pátranie

upraviť

Detektívna služba je pátrania činnosti uvedená a priame riadenie a kontrola týchto činnosti

Detektívna služba je:

 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Detektívnou službou nie je vykonávanie činnosti podľa odseku 1, ak sa vykonávajú ako súčasť činnosti podla osobitných predpisov

Vecný bezpečnostný prostriedok

upraviť

Vecný bezpečnostný prostriedok je vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo vec na zastavenie, pripadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia Iný technický prostriedok je služobné vozidlo spojovací prostriedok, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.

Preukaz odbornej spôsobilosti

Preukaz odbornej spôsobilosti je verejná listina, doklad na preukázanie odbornej spôsobilosti. Preukazy odbornej spôsobilosti vydáva MV SR osobám, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Teda osoba úspešne vykonala skúšku odbornej spôsobilosti a spĺňa podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Alebo osoba spĺňa podmienku vzdelania a bezpečnostnej praxe a po vyhľadovaných týchto podmienok spolu s bezúhonnosťou a spoľahlivosťou jej ministerstvo vnútra vydá preukaz bez absolvovania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti

 • Preukaz odbornej spôsobilosti
S – pre osoby poverené výkonom fyzickou ochranou a pátraním
P – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania ale aj prevádzkovateľov

Za preukaz, ktorý bol stratený, odcudzený, poškodený alebo ktorý obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti, vydá ministerstvo duplikát preukazu. Ministerstvo vydá duplikát preukazu na základe žiadosti a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie. Duplikát preukazu stráca platnosť dňom, ktorým sa mala skončiť platnosť preukazu, za ktorý sa duplikát vydáva

Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá

Fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo nesmie vykonávať osoba, ktorá vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok znižujúcich jej schopnosť konať, alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že bude riadne plniť všetky svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozila okolie.

Referencie

upraviť
 1. SLOV-LEX. 190/2003 Z.z. - Zákon o strelných zbraniach a strel... [online]. Slov-lex, [cit. 2023-09-07]. Dostupné online.