Black Mountain College

Black Mountain College, bola experimentálna umelecká vysoká škola, ktorú v roku 1933 založil Andrew Rice a Theodore Dreier spolu s ďalšími bývalými členmi fakulty Rollins College. Black Mountain College bola alma mater pre umelcov ako sú John Cage, Allan Kaprow či Robert Rauchenberg.

Vznik a história

upraviť

Realizácia vzniku Black Mountain College trvala rekordné tri mesiace. Andrew Rice spolu s ostatnými spoluzakladateľmi strávili leto roku 1933 snahou o zvyšovanie rozpočtu, dopĺňaním študentov a vybavovaním prenájmu priestorov kampusu neďaleko Ashvillu v Severnej Karolíne, kde vznikla experimentálna umelecká škola Black Mountain College. Budova, kde sídlila, mala pôvodný názov The Blue Rige Assembly, využívala sa v lete pre YMCA konferencie a v zime zostávala prázdna. Rice prvý dojem z miesta opísal slovami: „Here was peace“.

V septembri 1933 Riceov učiteľský zbor pozostával z Josepha Martina, Helen Boydenovej, Lamba Lamonta, Margaret Loram Baileyovej, Elizabeth Voglerovej, Johna Evartsa, Theodora Dreiera, Fredericka Georgia, Ralpha Lonsburyho a Williama Hinckleyho. V prvom semestri po otvorení mala Black Mountain College 22 študentov, ktorí boli z väčšej časti bývalými študentmi Rollins College. Na univerzite začínal vzťah študent – učiteľ naberať výraznejšie demokratický smer, avšak verejný školský systém zostával mal stále autokratický charakter. Demokracia sa dostávala z triedneho života do celej štruktúry vysokej školy. Neexistovala tu žiadna kontrola z vonkajška, ba ani dekanáty. Fakulta mala kontrolu nad výučbovou politikou a nad životom študenta.

Výučbové metódy

upraviť

Black Mountain College sa snažila prinášať alternatívne riešenia formy výučby. Zakladatelia vnášali do výučbovej politiky morálku zodpovednosti, a tak sa snažili, aby bol každý študent sám zodpovedný za svoje vzdelanie. Neexistovali tu žiadne požadované a povinné kurzy, ktorých úspešné absolvovanie zaručovalo študentovi postup do ďalšieho akademického roku. Každý študent si s poradcom vypracoval svoj vlastný plán štúdia. Spočiatku študent nevedel na koľko kreditov bude jeho práca ohodnotená, no po úspešnom absolvovaní a získaní požadovaného počtu mohol pokračovať v štúdiu ďalej. Keď nastupoval na Black Mountain College, bol zaradený to takzvanej „Junior divison“, ktorá poskytovala základné vzdelanie a väčšinou trvala dva roky. Na to, aby sa dostal z „Junior divison“ do vyššej „Senior division“ musel absolvovať záverečné skúšky, ktoré obsahovali testy vedomostí zo všetkých oblastí štúdia. Štúdium v „Senior division“ bolo založené na špecializácii. Na konci štúdia v „Senior division“ museli zložiť písomnú i ústnu skúšku pod dohľadom najväčších odborníkov pre daný odbor. Podobný systém samoštúdia bol zavedený aj na univerzitách Oxford a Cambridge.

Účasť na spoločenských udalostiach bola neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu. Pri štúdiu na Black Mountain College sa študent dobrovoľne vzdával svojho mimoškolského života. Všetko sa odohrávalo v budovách univerzity. Učitelia na fakulte, ich študenti a ich rodiny žili v kampuse a jedávali v spoločnej hale. Black Mountain College bola oproti bežným súkromným školám jednou z prvých koedukovaných škôl. Rice bol zástancom toho, že muži a ženy sa musia naučiť žiť v súlade a nie byť v opozícii a bojovať proti sebe. Fakulta a jej študenti boli zodpovední za jej údržbu a chod. Sami si zabezpečovali napríklad fungovanie jedálne a iných organizačných činností.

Vzdelávací program, ktorý si na počiatku štúdia každý študent vypracoval, bol pozvoľna menený za účelom zapojenia do väčšieho množstva umeleckých aktivít. Do štúdia sa pridávali aj bezkreditové resp. neštudijné predmety, ktoré pomáhali študentovi nájsť správny holistický prístup ku štúdiu. Na Black Mountain College neboli študenti vedení iba ku vstrebávaniu informácií, ale učili sa ich využívať v živote a vyučujúci sa im snažili pomôcť v emocionálnom rozvoji i dospievaní.

Black Mountain College nefungovala iba ako vzdelávací mechanizmus, ale ako príprava na život. Študenti boli vedení k tomu aby sa stali inteligentnými osobnosťami, ktoré sú schopné samostatne rozhodovať a aby v sebe nachádzali maximálnu možnú iniciatívu a nezávislosť. Metódy štúdia boli zamerané hlavne na kvalitu a aktívny postup, a nie na pasívne absorbovanie informácií.

Z politického hľadiska Black Mountain College prinášala kontroverzný prístup viery v demokraciu, čo vo vzdelávaní znamenalo pomôcť nájsť každej osobe jej silné stránky a dať jej možnosť využiť ich; taktiež to znamenalo dať práva každej osobe hlasovať o svojich rozhodnutiach. V období, kedy väčšina prominentných osôb, učiteľov, umelcov a politikov vzhliadalo ku totalitnému systému vlády a kedy väčšina progresívnych vzdelancov musela obhajovať socialistické teórie, Black Mountain College si zachovala svojho demokratického ducha a otvorila novú progresívnu éru. Andrew Rice riadil školu najmä podľa filozofie Johna Deweyho, ktorý ju definoval v svojej knihe The Ethics of Democracy z roku 1888. Študenti boli vedení k etike a formovaní demokratickým prístupom, ktorý Black Mountain College podporovala.

Iné projekty

upraviť
  • DIETZ, Meredith F., More Regional Development, Southern Literary Messenger, nr.2, 1940.
  • HARRIS, Mary Emma. The Arts at Black Mountain College. 2002.
  • RICE, John Andrew, Black Mountain College: Progressive education 11, 273 - 274.
  • RICE, John Andrew. I came out of the Eighteenth Century, London: Harper and Brothers, 1942. str. 331.