Cesta III. triedy je cesta na Slovensku a v Česku, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi menšími obcami a doplňuje cestnú sieť ekonomicky a dopravne zdôvodnenými cestnými prepojeniami. Zabezpečujú prepojenie obcí na cesty I., resp. II. triedy. Z hľadiska dĺžky cestnej siete predstavujú cesty III. triedy väčšinu (k 1. 1. 2016 bolo na Slovensku evidovaných 10 363 km ciest III. triedy z celkovej dĺžky 18 031 km všetkých cestných komunikácií, čo predstavuje 57,5 % dĺžky).

Cesta III. triedy číslo 2714 (staré číslo 508045) v obci Mládzovo, okres Poltár

Na Slovensku podľa platnej legislatívy vlastnia cesty III. triedy samosprávne kraje, ktoré ich spravujú prostredníctvom svojich organizácií zriadených na tento účel. Jediné výnimky sú prejazdné úseky cez Bratislavu a Košice, kde ich vlastnia tieto mestá.

Podľa STN 736101 je základná kategória pre cesty III. triedy C7,5/70,60,50, ktorá vyhovuje väčšine ciest v tomto zatriedení. Nadväzne na požadovanú výkonnosť je v zmysle STN 736101 možné uvažovať i s kategóriou C11,5/80,70,60 alebo C9,5/80,70,60 a naopak výnimočne i s nižšou kategóriou C6,5/60,50.

Od 1.1.1950 boli cesty III. triedy v Česko-Slovensku rozdelené do 3 tried a očíslované (vyhláška Ministerstva techniky o převzetí a roztřídění silnic č. 1199/1949 Ú.l.I). Pre cesty III. triedy bol zavedený systém číslovania štvorcifernými až šesťcifernými číslami, kde prvé tri číslice vždy odkazujú na nadradenú cestu I. alebo II. triedy, ku ktorej bola cesta III. triedy podľa svojej polohy priradená (v prípade ciest I. triedy bolo číslo doplnené do trojciferného predsunutými nulami), a nasledujúce jedna až tri číslice vyjadrovali poradové číslo cesty v rámci ciest III. triedy priradených k tej istej nadradenej ceste vyššej triedy. V Česku zostal tento systém číslovania doteraz zachovaný bez zmeny, na Slovensku so zavedením cestnej databanky boli poradové čísla doplnené na trojciferné, čím boli všetky čísla ciest III. triedy rozšírené na šesťciferné. K 1.5.2015 boli všetky cesty III. triedy na Slovensku prečíslované na úplne nová štvormiestné čísla, pričom jednotlivým okresom je vyhradený interval, v rámci ktorého sú čísla priraďované.

Spolu sa na Slovensku k 1.5.2015 evidovalo 2106 ciest III. triedy.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Referencie

upraviť