Cesta III. triedy

Cesta III. triedy je cesta na Slovensku a v Česku, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi menšími obcami a doplňuje cestnú sieť ekonomicky a dopravne zdôvodnenými cestnými prepojeniami. Zabezpečujú prepojenie obcí na cesty I., resp. II. triedy. Z hľadiska dĺžky cestnej siete predstavujú cesty III. triedy väčšinu (k 1. 1. 2016 bolo na Slovensku evidovaných 10 363 km ciest III. triedy z celkovej dĺžky 18 031 km všetkých cestných komunikácií, čo predstavuje 57,5 % dĺžky).

Cesta III. triedy číslo 2714 (staré číslo 508045) v obci Mládzovo, okres Poltár

Na Slovensku podľa platnej legislatívy vlastnia cesty III. triedy samosprávne kraje, ktoré ich spravujú prostredníctvom svojich organizácií zriadených na tento účel. Jediné výnimky sú prejazdné úseky cez Bratislavu a Košice, kde ich vlastnia tieto mestá.

Podľa STN 736101 je základná kategória pre cesty III. triedy C7,5/70,60,50, ktorá vyhovuje väčšine ciest v tomto zatriedení. Nadväzne na požadovanú výkonnosť je v zmysle STN 736101 možné uvažovať i s kategóriou C11,5/80,70,60 alebo C9,5/80,70,60 a naopak výnimočne i s nižšou kategóriou C6,5/60,50.

Cesty III. triedy sa na Slovensku označujú od 1.5.2015 štvormiestnym číslom, pričom jednotlivým okresom je vyhradený interval, v rámci ktorého sú čísla priraďované. Predchádzajúci spôsob číslovania odvádzal čísla ciest III. triedy od najbližšej cesty I. alebo II. triedy, ku ktorej bolo pridané trojmiestne číslo (veľmi podobný systém stále používa Česko). Staré čísla ciest III. triedy sa tak skladali až zo šiestich číslic.

Spolu sa na Slovensku k 1.5.2015 evidovalo 2106 ciest III. triedy.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

ReferencieUpraviť