Ceteris paribus (z lat. pri rovnakom ostatnom alebo pričom ostatné je nezmenené) je latinský výraz používaný najmä vo vede a vsúvaný do viet na vyjadrenie, že všetky ostatné podmienky či okolnosti okrem tých, ktoré sa spomínajú v danej vete, považujeme za nezmenené.

Predpoklad ceteris paribus, aj keď nie je výslovne uvedený, je v mnohých oblastiach vedy štandardom, pretože pri javoch ovplyvnených viacerými premennými obyčajne skúmame len dôsledky jednej či zopár z týchto premenných a dôsledky ostatných premenných ovplyvňujúcich daný jav (kvôli zjednodušeniu) ignorujeme, teda predpokladáme, že sa ich hodnoty nezmenili. Napríklad v ekonómii by veta: Ak sa zvýši príjem obyvateľstva, zvýši sa spotreba obyvateľstva, mala presnejšie znieť Ak sa zvýši príjem obyvateľstva, zvýši sa ceteris paribus spotreba obyvateľstva, pretože spotreba obyvateľstva závisí aj od iných faktorov než príjem, ale v spomenutej vete tieto ostatné faktory (implicitne) ignorujeme.