Chemická účinnosť

Chemická účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti spaľovania v tepelých strojoch, ktoré získavajú energiu spaľovaním paliva. Vypočíta sa z pomeru hodnôt energie privedenej v palive a energie z paliva skutočne uvoľnenej.

Chemická účinnosť sa označuje symbolom ηch. Doplnok (výraz 1 – ηch) opisuje straty tepla spôsobené nedokonalým spaľovaním, a straty tepla pri disociácii molekúl plynu.

Príklad:

Chemická účinnosť spaľovacieho motora sa vypočíta ako:

ηch =

  • Qp – tepelná energia uvoľnená spálením paliva, alebo množstvo tepla privedené do pracovného obehu
  • Qd – chemická energia dodaná v palive (v kJ) daná výhrevnosťou a množstvom zmesi

Pozri aj Upraviť

Zdroje Upraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.