Chlorid fosforečný

chemická zlúčenina

Chlorid fosforečný je jeden z najdôležitejších chloridov fosforu, medzi ďalšie patria chlorid fosforitý a oxychlorid fosforečný. Jeho hlavne využitie je ako chloračné činidlo. Ide o bezfarebnú pevnú látku, komerčné produkty však bývajú nažltlé, pretože sú kontaminované chlorovodíkom.

Chlorid fosforečný
Chlorid fosforečný
Chlorid fosforečný
Chlorid fosforečný
Chlorid fosforečný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec PCl5
Vzhľad žltobiela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 208,2 u
Molárna hmotnosť 208,239 g/mol
Teplota topenia 166,8 °C (za vyššieho tlaku)
Teplota sublimácie 162 °C
Kritický bod Teplota: 372 °C
Hustota 2,114 g/cm³ (25 °C)
0,004 65 g/cm³ (296 °C, plyn)
Rozpustnosť vo vode:
rozkladá sa
v nepolárnych rozpúšťadlách:
tetrachlórmetán
sírouhlík
Termochemické vlastnosti
Entropia sublimácie 303,5 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −398,9 kJ/mol (plyn)
−463,5 kJ/mol (kvapalina)
Štandardná entropia 352,8 J K−1 mol−1
Štandardná Gibbsová energia −324,7 kJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Vety H H302, H314, H330, H373
Vety EUH EUH014, EUH029
Vety P P280, P301+330+331, P304+340, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Veľmi jedovatá látka Škodlivá látka
Žieravina
(C)
Veľmi
jedovatá

(T+)
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R14, R22, R26, R34, R48/20
Vety S S1/2, S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10026-13-8
Číslo UN 1806
EINECS číslo 233-060-3
Číslo RTECS TB6125000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Príprava Upraviť

Chlorid fosforečný sa pripravuje chlórovaním chloridu fosforitého. Táto reakcia bola v roku 2000 použitá na výrobu cca 10 000 ton chloridu fosforečného. [1]

PCl3 + Cl2 ⇌ PCl5 ΔH = -124 kJ/mol

Chlorid fosforečný existuje v rovnováhe s chloridom fosforitým a chlórom a pri 180 °C je stupeň disociácie cca 40%.[1] Kvôli tejto rovnováhe vzorky chloridu fosforečného často obsahujú chlór, ktorý spôsobuje zelenkasté sfarbenie.

Bezpečnosť Upraviť

Chlorid fosforečný za normálneho tlaku pri teplote 162 °C sublimuje. Je nebezpečnou látkou, pretože búrlivo reaguje s vodou. Pri reakcii vzniká chlorovodík a chlór.

Podobné látky Upraviť

Iné projekty Upraviť

Zdroj Upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid fosforečný na českej Wikipédii.

Referencie Upraviť

  1. a b Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5

Literatúra Upraviť

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Externé odkazy Upraviť