prof. RNDr. Cyril Palaj, CSc. (* 24. august 1912, Nová Baňa, Slovensko – † 25. február 1984, Zvolen, Slovensko) bol slovenský matematik.

Cyril Palaj
slovenský matematik
Narodenie24. august 1912
Nová Baňa, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie25. február 1984 (71 rokov)
Zvolen, Československo
 • otec: Alojz Palaj
 • matka: Ľudmila Palajová
 • manželka: Helena rod. Bekeová

Narodil sa 24. augusta 1912 v Novej Bani. Svoje stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, v roku 1934 – 1935 študoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Po maturite začal vyučovať na ľudovej škole v Plavých Vozokanoch. Popri svojom učiteľskom pôsobení sústavne zvyšoval svoju kvalifikáciu štúdiom na Karlovej univerzite v Prahe, a potom na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave (matematika a deskriptívna geometria).

Pedagogická a vedecká činnosť

upraviť

Vysokoškolské štúdia ukončil získaním aprobácie (1942) pre vyučovanie matematiky a deskriptívnej geometrie na stredných školách. V rokoch 1939 – 1951 pôsobil na gymnáziách v Bratislave, Piešťanoch, Dolnom Kubíne, v Žiline a vo Zvolene. Už v roku 1950 prezentoval výsledky svojich prvých vedeckých prác. Roku 1952 získal na Karlovej univerzite v Prahe akademickú hodnosť RNDr..

V roku 1951 pôsobil na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Vzhľadom na to, že trvalým bydliskom prof. Palaja bol Zvolen, po založení Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v roku 1952, požiadal o preloženie do Zvolena, kde vybudoval Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie a niekoľko rokov bol i prodekanom pre pedagogickú činnosť na Drevárskej fakulte. Od roku 1965 bol poverený vybudovaním Katedry matematiky na novozaloženej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pôsobil ako vedúci katedry až do roku 1976, pričom súčasne externe prednášal a viedol aj Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V roku 1976 sa vrátil naspäť do Zvolena, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku 1. októbra 1981.

Roku 1956 sa stal docentom a v roku 1965 vysokoškolským profesorom.

Hlavnou oblasťou jeho vedeckej práce bola klasická algebrická geometria a lineárna algebra a jeho práce je možné rozdeliť do piatich skupín:

 1. práce o simultánnych invariantoch sústav kvadratických útvarov,
 2. práce venované problematike geometrických príbuzností,
 3. práce z teórie algebrických útvarov 4. stupňa,
 4. práce venované problematike priestorových matíc a ich determinantov,
 5. práce venované konečným projektívnym rovinám.

Originálnymi metódami dosiahol celý rad pôvodných výsledkov.

Veľmi rozsiahla bola aj jeho mimoškolská činnosť. Okrem toho, že bol členom komisií pre udeľovanie vedeckých hodností CSc. a DrSc. pre odbor geometria a topológia, zastával tiež rôzne vedúce funkcie v JČMFJČSMF (bol členom od roku 1933) a JSMF. Spoluorganizoval založenie pobočky Jednoty československých matematikov a fyzikov vo Zvolene v roku 1956 a tu sa vo funkcii predsedu pobočky (do roku 1979) zaslúžil o rozvoj jej činnosti. Ako významný funkcionár v ústredných orgánoch JČMF–JČSMF a JSMF i Matematickej olympiády sa veľkou mierou pričinil aj o úspešný rozvoj týchto spoločností.

Zomrel 25. februára 1984 vo Zvolene.

Ocenenia

upraviť
 • ocenenie za vynikajúcu prácu, 1973
 • čestný titul Zaslúžilý učiteľ, 1975
 • zaslúžilý člen JČMF, 1962
 • čestný člen Jednoty československých matematikov a fyzikov, 1972
 • nositeľ Medaily PF UPJŠ za všestranné zásluhy o rozvoj Prírodovedeckej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach
 • nositeľ Zlatej medaily za zásluhy o rozvoj Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť
 • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.
 • Regionálne osobnosti VKMK – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.