Údaje alebo dáta (jednotné číslo v slovenčine neexistuje) v informatike majú tri podobné významy:

  • akékoľvek informácie (údaje v širšom zmysle, správa alebo časť správy) spracovávané vo výpočtových systémoch alebo programom;
  • údaje v širšom zmysle, ktoré predstavujú najnižší prvok informačného systému a ktoré vyjadrujú jeho základné charakteristiky; najmenšie nedeliteľné prvky oblastí hodnôt údajového typu;
  • informácie (údaje v širšom zmysle, správa alebo časť správy), ktoré majú formálny tvar vyhovujúci pre spracovanie človekom alebo (a najmä) strojové spracovanie, záznam do pamäte alebo na prenos.

Údaj je každá správa (alebo jej časť) bez ohľadu na to, či má pre nás nejaký informačný obsah alebo nie – inými slovami – či nám daná správa povie niečo nové, alebo nie.

Údaje sú správy, ktoré vyjadrujú určité fakty o procesoch, alebo prvkoch reálneho sveta. Údajmi môžu byť písmená, čísla, slová, znaky, prípadne ich kombinácie. Všetky údaje nesú určitý informačný obsah – informáciu. Ak nám daný údaj nepovie nič nového, hovoríme, že jeho informačný obsah je nulový.

Podľa stanoveného cieľa môžeme údaje zoskupovať rôznymi spôsobmi:

  • na vstupné údaje a výstupné údaje,
  • na numerické údaje a alfanumerické údaje,
  • na aktívne údaje a pasívne údaje.