Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie môže byť:

  • všeobecne: súhrnné označenie pre (individuálne alebo sociálne) poistenie starobného, invalidného a pozostalostného dôchodku [1]
  • v súčasnom slovenskom práve: jeden z piatich typov sociálneho poistenia, t.j. sociálne poistenie starobného alebo invalidného dôchodku [2]

Dôchodkové poistenie vo všeobecnom význame upraviť

Pozri napr. články dôchodkový systém a poistná zmluva.

Dôchodkové poistenie v zmysle slovenského zákona o sociálnom poistení upraviť

Dôchodkové poistenie je jeden z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Delí sa na povinné a dobrovoľné. Povinné sa nazýva aj prvý pilier dôchodkového systému (pozri dôchodkový systém). Dôchodkové poistenie na Slovensku sa delí na:

Staršia úprava upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Sociálne zabezpečenie

Pred 1. januárom 2004 existovalo tzv. dôchodkové zabezpečenie ako súčasť tzv. sociálneho zabezpečenia.

Prvý pilier dôchodkového systému upraviť

Dôchodkový vek upraviť

Výška dosiahnutia dôchodkového veku na Slovensku je 62 rokov.

Účastníci upraviť

Prvý pilier je povinný pre všetkých zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby, osoby v základnej, vojenskej a civilnej službe a pre osoby, ktoré sa celodenne starajú o dieťa do šiesteho roku života alebo o dieťa do osemnásteho roku života, ak ide o zdravotne postihnuté dieťa a ak dostáva dávku pri starostlivosti za opatrovanie (Podľa zákona č. 195/1998 Z. z., ten je od roku 2008 novelizovaný a nahradený Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Dobrovoľnými účastníkmi sú osoby po šestnástom roku života, pokiaľ nepracujú, ďalej osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenska alebo majú povolenie k pobytu a osoby, ktoré sú evidované v sociálnom systéme inej krajiny.

Vymeriavací základ pre odvody do prvého piliera upraviť

Vymeriavací základ je určitá suma, z ktorej sa odvádzajú odvody do sociálnej poisťovne. Výška tejto sumy je rôzna:

  • Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu alebo je to príjem zamestnanca, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia, a podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi.
  • Vymeriavací základ zamestnávateľa je objem hrubých miezd, ktoré vyplatí svojim zamestnancom.
  • Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica príjmu pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (tzv. pomerná časť príjmu). Táto suma je znížená o výšku príspevkov zaplatených na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie pripadajúcej na jeden kalendárny mesiac.
  • Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby je ňou určená suma; najmenej to musí byť suma vymeriavacieho základu z minimálnej mzdy.
  • Vymeriavací základ štátu je 70 % z priemernej mesačnej mzdy. Štát prispieva za profesionálnych vojakov a za osoby, ktoré sa celodenne starajú o dieťa do šiesteho roku života.

Maximálna hranica vymeriavacieho základu pre platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity je päťnásobok priemernej mzdy; toto obmedzenie sa netýka dobrovoľne poistených osôb. Do prvého pilera sa v súčasnosti (k 30. júnu 2009) prispieva sumou 9 % z vymeriavacieho základu.

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

  1. pojištění důchodové. In: Ekonomická encyklopedie 2 p-ž. Praha: Svoboda 1984, str. 83-84
  2. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zdroje ku kapitole o slovenskom dôchodkovom poistení: