Dejepis (pedagogika)

Dejepis je učebný predmet a súčasť učebného predmetu Človek a príroda na základnej škole[1] ako aj aplikovaná historická veda slúžiaca na potreby pedagogiky (výučby). Na rozdiel od historickej vedy neskúma dejiny, ale interpretuje už nadobudnuté poznatky historiografie. Cieľom školského dejepisu je rozvíjať morálne, občianske a všeľudské hodnoty prostredníctvom historických poznatkov, a teda budovať historické povedomie.[2]

Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu stanovuje školské kurikulum, ktoré prezentuje ako vzdelávacie štandardy, ktoré delí na výkonový štandard, ktorý sa menil v roku 2022.

Po júli 2022

upraviť

Štátny vzdelávací program (ŠVP)[3] napríklad aj pre stupňa Základnej školy (ISCED 2)[4] je určený napríklad tento vzdelávací štandard "DEJEPIS pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a doplnok pre školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny".[5]

Platné v roku 2021

upraviť

obsahový štandard[6] napríklad aj pre dejepis 2 stupňa ZŠ[7] v rámci štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP).[3] ŠVP stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať ako aj rámcový obsah vzdelávania. ŠVP je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu.[3]

Referencie

upraviť
  1. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „dejepis“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, str. 579, ISBN 8022409324 
  2. Bartl, Július (1997), Úvod do štúdia dejepisu, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, str. 8, ISBN 8022312495 
  3. a b c Štátny vzdelávací program - ŠPÚ [online]. www.statpedu.sk, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
  4. ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM (NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE – 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. 7. 2022 pod číslom 2022/18144:1-A2140 pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2022. [online]. [Cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
  5. Dejepis – nižšie stredné vzdelávanie [online]. [Cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
  6. Vzdelávacie štandardy pre 2. stupeň ZŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky [online]. www.minedu.sk, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.
  7. Dejepis – nižšie stredné vzdelávanie [online]. [Cit. 2021-10-07]. Dostupné online. Archivované 2021-10-07 z originálu.

Literatúra

upraviť
  • KMEŤ, Miroslav: História a dejepis (vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu). Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2018. 197 s. ISBN 978-80-89902-11-8
  • KRATOCHVÍL, Viliam: Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu (k predpokladom výučby). Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019. 270 s. ISBN 978-80-8140-365-1
  • KRATOCHVÍL, Viliam: Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov : k transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu. [edícia Acta Historica Posoniensia, zv. V] Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. 118 s. ISBN 80-88982-94-4

Pozri aj

upraviť