Desatinná čiarka

(Presmerované z Desatinná bodka)

Desatinná čiarka je matematické znamienko (resp. znak v texte) oddeľujúce celú a desatinnú časť čísla.

V niektorých krajinách sa namiesto desatinnej čiarky používa desatinná bodka. Pri konverziách údajov je potrebné to mať na pamäti. Použitie oddeľovania desiatkových rádov sa vyvinulo praxou z pozičného desiatkového systému používaného Sumermi v 18. storočí pr. n. l. Systém umožňuje rozdelenie zápisu a tak vzniklo oddelenie celočíselnej časti a zlomkovej neceločíselnej časti hodnoty. Zápis vyzeral podobne ako dnešný zmiešaný zápis so zlomkami, teda napr. 123 35/100. Pri použití desatinného zápisu bol časom vynechaný menovateľ zapisovaný v desatinnej časti a časť za (vtedy ešte nejestvujúcou desatinnou čiarkou) sa odlišovala len rozdielnosťou zápisu celej a desatinnej časti čísla (napr. zápis dnešných 123,35 vyzeral takto 12335, v stredoveku sa v Európe používal zápis s čiarkou nad desatinnou časťou, v staročínskej matematike sa používal zápis v podobe 12335).

V r. 1593 použil Christophorus Clavius vo sínusových tabuľkách a v r. 1595 Bartholomäus Pitiscus vo svojom diele „Trigonometria“ bodku ako oddeľovač desatinných miest. V roku 1617 v práci „Rabdologiae seu numeratio per virgulas libri duo“ použil John Napier – považovaný za objaviteľa logaritmov – prvý raz čiarku a neskôr bodku vo svojich logaritmických tabuľkách, ktoré sa rozšírili do sveta a s nimi i oddeľovanie desatinných miest v podobe, akej ho viac-menej poznáme dnes. Vyskytli sa ešte i historické obdobia, keď sa používala najmä v krajinách Britského impéria tzv. „mid dot“ · – bodka vertikálne v strede riadka – na jednoznačné odlíšenie od čiarky a bodky používanej v niektorých krajinách na oddeľovanie tisícov a miliónov. Sústava SI – Système International (d’Unités) však túto značku pri zjednocovaní zápisov a mier neakceptovala.

Popri oddelení desatinných miest sa používa vo svete okrem desatinnej čiarky alebo bodky na uľahčenie čitateľnosti veľkých čísel oddelenie trojice rádov pomocou medzery. Zápis číslic je rozdelený do trojíc oddelených medzerou, vyzerá takto 1 256 354,02.

Hoci sa na uľahčenie čitateľnosti veľkých čísel používa formát čísla s medzerami medzi tisíckami, miliónmi atď. medzi ľuďmi sa udomácnili zjednodušené zmiešané zápisy, v ktorých sa namiesto medzery vyskytuje čiarka alebo bodka. V krajinách so systémom zápisu, používajúcim na oddelenie celej a desatinnej časti desatinnú bodku, používajú ľudia doplnkovo čiarku na oddelenie tisícov, prípadne miliónov (napr. 1,256,354.02 alebo 1'256'354.02). V európskych krajinách, prevažne používajúcich systém zápisu s desatinnou čiarkou, naopak, používajú ľudia na oddelenie tisícov, resp. miliónov zasa bodku (napr. 1.256.354,02).