Detektív (z angl. detective) je profesionálny vyšetrovateľ trestných činov vo verejnej (obvykle policajnej) alebo v súkromnej službe (súkromný detektív). Detektívi v súkromnej službe sa zaoberajú aj vyšetrovaním prípadov, ktoré nie sú predmetom trestného práva, napr. zisťovaním skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pri súdnom alebo správnom konaní, získavaním údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo a pod.

Etymológia

upraviť

Výraz „detektív“ pochádza z ang. podstatného mena „detective“ (skrátený tvar pre detective police, zaužívaný v 50. rokoch 19. storočia),[1] pôvodne prídavného mena (30. – 40. roky 19. storočia) utvoreného od slovesa „detect“ príponou „-ive“,[2] Sloveso „detect“ bolo do angličtiny prebraté začiatkom 15. storočia z lat. „detectus“,[3] ktoré je patricípiom perfekta pasíva od slovesa „detegere“ (odkrývať, odhaľovať, obnažovať; metaforicky: odhaľovať, objavovať – napr. „detecta fides“ - odhalená zrada).[4][5]

Detektívi vo verejnej službe

upraviť

Slovensko

upraviť

Štatút Mestskej polície Šahy umožňoval v rokoch 2004 – 2012 používať príslušníkovi vyšetrovacieho oddelenia pred hodnosťou oslovenie „detektív“.[6]

Detektívi v súkromnej službe

upraviť

Slovensko

upraviť

Možnosť prevádzkovania detektívnej služby na Slovensku upravuje zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), ktorý ju zaraďuje k druhom bezpečnostnej služby. § 4 ods. 1 uvedeného zákona do náplne činnosti detektívnej služby zaraďuje:

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Referencie

upraviť
 1. Rejzek, Jiří, ed. (2001), „detektiv“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 129, ISBN 8085927853 
 2. Harper, Douglas R., ed. (2001-2014), „detective“, Online Etymology Dictionary, Lancaster, PA: Douglas R. Harper, OCLC 51773921 .
 3. Harper, Douglas R., ed. (2001-2014), „detect“, Online Etymology Dictionary, Lancaster, PA: Douglas R. Harper, OCLC 51773921 
 4. Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef (1955), Latinsko-český slovník, 1. (A – K), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 389, OCLC 247199643 
 5. Špaňár, Július; Hrabovský, Jozef (2012), Latinsko-slovenský slovensko-latinský slovník (8. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. 174, ISBN 9788010022335 
 6. čl. 12 ods. 2 Štatútu Mestskej polície Šahy (Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šahy č. 6/2004 o mestskej polícii). V novelizovanom znení VZN z roku 2012 oslovenie detektív už nie je uvedené.