Dišpenz

rozlišovacia stránka

Dišpenz[1] (iné názvy: dišpenzácia[2]; staršie: dispenzácia[3], dišpens[4]; etymológiu pozri dole) môže byť:

 • v kánonickom práve: osobitný správny akt kompetentnej cirkevnej autority, ktorým je v konkrétnom prípade konkrétny adresát (osoba alebo osoby) oslobodený od účinkov cirkevného zákona, pretože dodržanie tohto zákona by mu pravdepodobne spôsobilo veľkú ujmu[5], pozri dišpenz (cirkevné právo)
 • v (nekánonickom) práve staršie alebo dnes ešte hovorovo: (spravidla správny akt fungujúci ako) výnimočné prepáčenie či oslobodenie od či odpustenie predpísaného právneho ustanovenia (spravidla odpustenie zákonom stanovenej náležitosti, podmienky, požiadavky, predpokladu či zákazu) zo strany výkonnej moci v prípadoch, v ktorých to zákon výslovne povoľuje (podľa niektorých názorov aj v iných prípadoch), napr. počas prvej ČSR pri prekážkach manželstva, pri preukazovaní spôsobilosti na živnosť, pri zmierňovaní trestov, pri skúškach na školách a podobne[6][7][2][8][9], pozri dišpenz (všeobecné právo)
 • v školstve staršie: a) oslobodenie od veku predpísaného na prijatie do (napr. učiteľského) ústavu, b) oslobodenie od návštevy niektorých povinných predmetov alebo od niektorých skúšok[6], pozri dišpenz (školstvo)

Etymológia upraviť

Tvar dišpenz (dišpens) má pôvod v cirkevnej oblasti, zatiaľ čo tvar dišpenzácia (dispenzácia) má pôvod v necirkevnej oblasti. Konkrétne: Slovo dišpenz pochádza z nemeckého slova Dispens (ktoré má rovnaké významy ako slovenské slovo dišpenz), ktoré vzniklo zo stredolatinského slova dispensa, ktoré znamená oslobodenie od cirkevného zákona. Slovo dišpenzácia vzniklo (v konečnom dôsledku) z latinského (aj stredolatinského) slova dispensatio, ktoré znamená rozvažovanie, usporadúvanie, nariadenie, oslobodenie a pod.[4][10][11]

Zdroje upraviť

 1. dišpenz. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 126.
 2. a b dišpenz. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 414.
 3. dispenzácia. In: JÁNOŠÍK, Anton; JÓNA, Eugen. Slovník spisovného jazyka slovenského. Diel 1. A – J. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1946 – 1949. 992 s. S. 360.
 4. a b Naša škola. [s.l.] : [s.n.], 1926. 362 s. Dostupné online. S. 146.
 5. kánonická miernosť. In: Encyclopaedia Beliana. [online] Bratislava : Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Encyklopedický ústav. Dostupné online. ISBN 978-80-89524-30-3.
 6. a b dispense. In: Masarykův slovník naučný. Diel 2. D – G. Praha : Československý kompas, 1926. 1098 s. S. 277.
 7. dispenzácia. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Diel I. A – D. Bratislava–Praha : Litevna, 1932. 344 s. S. 321.
 8. dišpenz. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 284.
 9. dišpenz. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 10. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Vozice : Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3. S. 136.
 11. Dispens. In: Etymologisches Wörterbuch [1]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.