Diferenciálna geometria

Diferenciálna geometria je oblasť matematiky, ktorá využíva metódy diferenciálneho a integrálneho počtu, ako aj lineárnej a multilineárnej algebry na štúdium geometrických problémov. Začala sa vyvíjať na prelome osemnásteho a devätnásteho storočia ako teória rovinných a priestorových kriviek a plôch v trojrozmernom Euklidovskom priestore. Neskôr sa transformovala na disciplínu, ktorá sa zaoberá všeobecnejšími geometrickými štruktúrami na diferencovateľných varietach. Úzko súvisí s diferenciálnou topológiou a geometrickými aspektmi diferenciálnych rovníc.

Iné projekty upraviť