Difrakcia alebo ohyb je zmena smeru šírenia žiarenia v dôsledku prekážky, spôsobená vlnovou povahou žiarenia.

Difrakcia

Najčastejšie prípady sú: difrakcia svetla a difrakcia zvuku.