Diracov fermión

Diracov fermión je v časticovej fyzike taký fermión, ktorý nie je svojou vlastnou antičasticou. Je pomenovaný po Paulovi Diracovi. Všetky fermióny v štandardnom modeli, okrem možných neutrín, sú Diracove fermióny. Možno ich definovať Diracovou rovnicou.

Tento pojem sa tiež používa vo fyzike kondenzovaného stavu na opísanie nízkoenergetických vybudení v graféne a v topologických izolantoch, medzi inými, ktoré možno v tomto stave popísať pseudo-relativistickou Diracovou rovnicou.