Diskusia:Objektívne právo

Pridať diskusiu
Na tejto stránke nie sú žiadne diskusie.

K cenzúre môjho editu (viď história edit LacoB): "objektívne právo NIE JE to isté ako pozitívne právo, ak ti to nie jasné , tak tu nič nepíš." Ja nikde netvrdím, že objektívne právo JE TO isté ako pozitívne právo. Napísal som, že tieto pojmy sú SYNONYMÁ, ak ti to NIE JE jasné, tak sú to slová majúce rovnaký alebo podobný význam, ale inej formy; podľa slovníka cudzích slov slová s približne rovnakým výzanamom. Preto nesúhlasím že objektívne právo JE (to isté ako) právo, ale stojím si za svojim tvrdením. Uvádzam argumenty, a bol by som rád, keby tie svoje dotyčný uviedol alebo aspoň moje vyvrátil.

Prečo objektívne právo má bližšie k pojmu pozitívne právo ako len k pojmu právo?

  • obrovské množstvo právnych vzťahov, najmä medzi fyzickými a právnickými osobami, sú upravené formou zmlúv, tieto zmluvy sú právom, ale nie objektívnym,
  • právne obyčaje sú právom, ale nie objektívnym,
  • individuálne právne akty (rozhodnutia súdu, výrub dane a pod.) sú právom, ale nie objektívnym,
  • vnútorné normatívne inštrukcie, štatúty, smernice, a i. sú právom, ale nie objektívnym
  • z historických prameňov etické normy a normy spravodlivosti sú právom, prirodzeným právom, ale nie objektívnym, atď.

Kto si prečíta článok, vie, že vymenované formy práva nie sú všeobecné, záväzné len pre malý okruh osôb, ani ich neprijala normotvroná autorita, preto nemôžu byť objektívnym právom. Preto objektívne právo stotoňovať s pojmom právo považujem za nepresné, zavádzajúce, laika môže priviesť k omylu.

Vzťah objektívneho práva a pozitívneho práva:

  • pozitívne aj objektívne právo uznávajú len jedno právo,
  • oboje tvoria uzavretý, konzistentný a logicky usporiadaný systém právnych noriem vytvorených vopred právom ustanovenými pravidlami,
  • sú právom záväzným, ktoré vyhlási ustanoveným spôsobom (napr. v Z.z.) štát, a už nepozerá, či je etické, spravodlivé, ideologické a pod., nezaujíma sa čo je prekračuje MIMO rámec právnych noriem,
  • kladú dôraz na právnu istotu,
  • ROZDIELOM je, že objektívne právo je len právo platné: napr. zákon o rodine z r. 2006 je príkladom pre objektívne aj pozitívne právo, ale zákon o rodine z r. 1949, ktorý ním bol derogovaný, už je len pozitívnym právom. Zmluva so susedom o prenájom garáže, aj keď je platná, aj keď je neplatná, nie je ani objektívnym, ani pozitívnym právom, len (subjektívnym) právom. Dúfam, že mi dáte za pravdu, že podľa doterajšej úpravy článku vzniká omyl!

Učebnice teórie práva doslova uvádzajú:

"Objektívne právo ... je súbor platných právnych noriem ako všeobecne záväzných pravidiel správania sa, ktoré sú ustanovené alebo uznané štátom v osobitnej forme a štátom sú aj vynútiteľné. Pojem OBJEKTÍVNE PRÁVO označuje teda právo platné, používa sa ako SYNONUMUM k pojmu POZITÍVNE PRÁVO i ako synonymum k pojmu PRÁVNY SYSTÉM."

OTTOVÁ, E. (doc. JUDr., CSc.): Teória práva. Šamorín : Heuréka, 2006, str. 53

(Viď viac PRUSÁK, J.(prof., JUDr., CSc.): Teória práva. BA : PFUK BA, 1998)

Rozširoval som tento článok s úmyslom zvýšiť kvalitu informácii a poukázať na vzájomnú prepojenosť pojmov. To, že takmer celá moja úprava ostala, a myslím, že je kvalitná, lebo som čerpal z kvalitných zdrojov, by malo byť dostatočným dôkazom, že téma mi nie je cudzia, preto si vyprosím také arogantné odvrknutie, aby som nič nepísal. Skôr ja by som tieto slová mohol použiť k tvojmu editu, ak ti nie je téma jasná, tak ju nechaj na pokoji. Práve na tieto účely by mala slúžiť DISKUSIA, ktorá vycibruje a spresňuje pojmy a skvalitňuje články. Stačilo napísať alebo opýtať sa, prečo si stojím za týmto argumentom, aj keď kameň úrazu sporu vôbec nie je môj argument, ale citát z knihy docentky Ottovej, a už vôbec som nečakal takúto reakciu. Preto v tomto duchu znovu editujem článok a bol by som rád, keby zrušeniu najskôr predišla diskusia, prípadné námietky rýchlo opravím, a s pozmeňujúcimi návrhmi, ak budú terminologicky presné, nemám žiadny problém.

Texty v podnadpisoch Záväznosť a Základ a prameň práva považujem za zbytočné, informácie nemajú primeranú odbornú kvalitu a sú, resp. by mali obsiahnuté v témach právna norma a pramene práva a právo. Myslím, že je otázka času, kým ich niekto neupraví, nepresunie alebo nezruší. V dôsledku toho ponechávam článok "na revíziu". LacoB 21:28, 29. máj 2008 (UTC)

Späť na stránku „Objektívne právo“.