Otvoriť hlavné menu

Divadelná inscenácia

umelecké dielo, ktoré je predlohou divadelných predstavení
Divadelná inscenácia.
Pohybové divadlo.

Divadelná inscenácia (alebo len inscenácia) označuje umelecké dielo, ktoré je predlohou jednotlivých divadelných predstavení. Nejde teda o konkrétne odohratie divadelného predstavenia, ale v mysli inscenačného tímu predstavuje ideálny tvar (predlohu) o práve prebiehajúcom predstavení.

Obsah

Predskúšobná fázaUpraviť

Vízia. Výber tvorivého tímuUpraviť

Umelecké vedenie divadla, alebo jeden z jeho členov prichádza s vlastnou víziou. Jeho úvahy by mali vychádzať z celkovej dlhodobej koncepcie - z poslania, cieľov a úloh divadla. Súčasťou tohoto východiska je i samotný výber titulu. Na tejto činnosti sa podieľa dramaturg divadla, v rámci prípravy dramaturgického plánu divadla na nadchádzajúcu divadelnú sezónu.

Za účasti umeleckého šéfa divadla sa vyberá inscenačný tým. Hlavou inscenačného tímu je režisér (ak ide o baletné alebo tanečné predstavenie je to choreograf), členmi sú dramaturg, scénograf, kostýmový výtvarník, hudobný skladateľ (prípadne dirigent, zbormajster atď.) a tvorca svetelnej réžie. Ďalej sú to asistenti, inšpicient a prípadne ďalšie osoby ako produkčný.

Režisér navrhuje herecké (prípadne spevácke alebo tanečné) obsadenie, ktoré ďalej schvaľuje umelecké vedenie divadla (súboru). Oslovenie k participácii na vzniku inscenácie má buď jednostrannú formu zadávacieho listu, alebo poverenie môže byť v podobe obojstranného právneho aktu - autorskej zmluvy.

Tvorivý tím sa schádza na inscenačných poradách a výrobnej porade, ktoré sú východiskovým bodom práce na inscenácii. Paralelne s tvorivým tímom pripravuje správa divadla rozpočet inscenácie, zmluvy, tantiémy a podobne. Taktiež sa začína s propagačnou kampaňou inscenácie.

Autorské právaUpraviť

Vo fáze príprav musí dramaturg (alebo iná poverená osoba) vysporiadať otázku autorských práv na inscenovanie divadelného textu. Môžu nastať dve situácie, že práva k divadelnej hre sú voľné (autor je viac ako 70 rokov po smrti) alebo je nutné ich vysporiadať, resp. zaistiť, ak je autor chránený.

V právnej teórii je sporné, či je režisér autorom divadelnej inscenácie alebo len výkonným umelcom podávajúcim dramatické dielo.[1]

Harmonogram realizácieUpraviť

Po vzniku inscenačnej predstavy režiséra a jeho kolegov dochádza k rozvrhnutiu práce a k stanoveniu fixného harmonogramu realizácie. Do tohto harmonogramu sú zaradené skúšky, príprava a výroba dekorácie, kostýmov a rekvizít, výroba zvukovej nahrávky atď. Výrobe dekorácie a kostýmov predchádza odovzdávacia porada, na ktorej scénograf a kostýmový výtvarník odovzdajú na schválanie návrhy scény a kostýmov a ich následné predanie do výroby na výrobnej porade.

Plán skúšok je zakomponovaný do mesačných, týždenných a denných plánov, tzv. „fermany“. Celý ďalší proces až do premiéry trvá v bežnom divadle dva až tri mesiace.

SkúškyUpraviť

Sériu skúšok začína tzv. prvá skúška. Na nej sa zúčastňujú všetci účastníci iscenácie, inscenačný tím a všetci herci, vrátane alternujúcich. Na tejto skúške je prezentovaný inscenačný zámer a celková koncepcia predstavenia. Nasleduje skúška čítaná - „čítačka“, kde sa herci oboznámia s textom hry.

Nasledujú skúšky v skúšobni (študovni) - sú to skúšky textové, korepetície a aranžovacie skúšky (s náznakom mobiliára a vyznačenou dekoráciou) oddelene obraz po obraze, vždy len s hercami, ktorých sa daný výstup týka. Pri veľkých projektoch, ako je napríklad inscenácia operného diela prebiehajú skúšky jednotlivých zložiek inscenácie (sólisti, zbor a orchester) osobitne a jednotlivé sekcie sú spájané na skúškach ensamblových.

Zo skúšobne sa skúšobný proces sťahuje na javisko (javiskové skúšky v náznakoch dekorácie a mobiliáru), kde v ďalšej fázi nasleduje skúška dekoračná. Na dekoračnej skúške sa sa stavia scéna, so všetkými jej premenami. Spájajú sa umelecké prípravy s technickou zložkou - s dekoráciou a mobiliárom. Po schválení je scénická výprava odovzdaná javiskovej prevádzke. Neskôr nasleduje technická skúška osvetľovacia a kostýmová skúška.

Hlavná skúška prináša spojenie všetkých zložiek v definitívnej podobe v kompletných kostýmoch, maskách a s líčením. Taktiež sa uskutočňuje fotografovanie inscenácie pre potreby propagácie. Inscenačný tvar je adekvátny podobe premiéry a nasledujúcich repríz. Dochádza k zlučovaniu doteraz samostatných procesov u hudobno-dramatického divadla, ako je opera alebo muzikál a taktiež sa preverujú všetky alternácie.

Premiére predchádzajú generálne skúšky, keď je dielo uvedené bez prerušenia a v celku, prvýkrát ukazujúce celkovú dĺžku predstavenia, a to vo forme verejnej alebo neverejnej „generálky“.

Ak sa predstavenie dlhšie nehralo, napríklad po období divadelných "prázdnin", nasleduje zbiehačka/zbiehacia skúška inscenácie.

Premiéra, reprízy a derniéraUpraviť

Skúškový interval končí premiérou, keď je inscenácia oficiálne a slávnostne uvedená pre verejnosť, stáva sa súčasťou repertoáru divadla a je pripravená pre sériu repríz, ktorá trvá až do derniéry - posledného predstavenia celého cyklu.

PostprodukciaUpraviť

Ekonomicko-správny úsek divadla vysporiada pohľadávky voči inscenátorom a iným zložkám. Pokračuje v propagácii diela, ponúka ho organizátorom divadelných prehliadok, festivalov a organizuje zájazdovú činnosť. Eviduje, analyzuje a archivuje kritický ohlas a dokumentáciu predstavenia.

ReferencieUpraviť

  1. Srstka, J.: Divadelní režie jako autorské dílo. In: Svět a divadlo XIV. 2003. 2. s. 56.

Pozri ajUpraviť