Dlhový cenný papier

Dlhový cenný papier alebo v niektorých textoch dlžný cenný papier alebo úverový cenný papier (po angl. debt security) je zjednodušene povedané dlžobný úpis majúci podobu cenného papiera. Konkrétne definície v legislatíve EÚ a Slovenska sa mierne rôznia. Napr. podľa slovenského zákona o kolektívnom investovaní sú dlhové cenné papiere "dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek" a podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2004 zo 16. januára 2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk je dlhový cenný papier "cenný papier, ktorý predstavuje záväzok jeho emitenta na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov, napríklad dlhopis, alebo s ktorým je spojený záväzok na vyplatenie zložených peňažných prostriedkov, napríklad vkladový list, alebo s ktorým je spojený záväzok emitenta alebo osoby ním označenej na zaplatenie, napríklad zmenka, ak s nimi možno obchodovať na sekundárnom finančnom trhu".