Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohoda o brigádnickej práci študentov je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Upravená je v § 223 - 225 a § 227 - 228 Zákonníka práce.

Príslušné ustanovenia Zákonníka práce z roku 2013Upraviť

§223 - 225: - pozri v článku dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

§ 227 (1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

(2) Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.


§ 228 (1) Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(2) Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta podľa uvedenej dohody podľa § 227 ods. 1; to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Brigádnici na SlovenskuUpraviť

Podľa údajov z roku 2014 od personálnej agentúry Index Nosluš sa priemerná mzda na Slovensku pri dohode o brigádnickej práci študenta je 2,30€. Z interných údajov agentúry tiež vyplýva, že priemerný vek brigádnikov je 22 rokov a najviac brigádnikov je z Nitrianskeho kraja, o niečo menej zo Žilinského a Bratislavského samosprávneho kraja. [1]

ZdrojUpraviť

  • Zákonník práce 311/2001 Z.z. v znení účinnom od 1.1.2013

ReferencieUpraviť

  1. Slovenskí študenti brigádujú priemerne za 2,30 € na hodinu [online]. [Cit. 2014-09-26]. Dostupné online.