Dohovor o ochrane voľne žijúcich živočíchov, vtákov a rýb v Afrike

Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Londýnsky dohovor pozri Londýnska zmluva.

Dohovor o ochrane voľne žijúcich živočíchov, vtákov a rýb v Afrike (ang. Convention for the Preservation of Wild Animals, Birds and Fish in Africa), alebo Londýnsky dohovor z roku 1900 je viacstranná zmluva o ochrane voľne žijúcich živočíchov na Africkom svetadieli, ktorú podpísalo Spojené kráľovtsvo, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Konžský slobodný štát. Zmluva bola podpísaná 19. mája 1900 v Londýne. [1]

Táto zmluva nikdy nenadobudla platnosť, keďže ani jedna krajina, ktorá ju podpísala, ju neuplatnila počas ratifikácie, ale aj napriek tomu je uznaná za jednu z najstarších dohôd o ochrane prírody v dejinách ľudstva.

Kategórie ochranyUpraviť

Kľúčovou inováciou dohovoru (ktorá sa v dohodách o ochrane prírody používa aj v súčasnosti) bolo zahrnutie plánov, ktoré zaraďujú zvieratá do rôznych kategórií ochrany. [1]

Kategória 1: Úplný zákaz lovu alebo ničeniaUpraviť

Zvieratá, ktoré boli zahrnuté do prvej kategórie, boli buď vzácne, alebo užitočné pre Afriku.

Kvôli užitočnostiUpraviť

Kvôli vzácnostiUpraviť

Kategória 2 a 3: Zákaz lovu mladých a tehotných zvieratUpraviť

Zvieratá uvedené v druhej kategórii mali byť chránené pred akýmkoľvek lovom mladých zvierat, zatiaľčo v tretej kategórii mali byť chránené graviditné samice pred akýmkoľvek lovom. Zvieratá v druhej a tretej kategórii boli totožné.

Kategória 4.: Zvieratá, ktoré môžu byť lovené v obmedzenom počteUpraviť

Lov zvierat uvedených v štvrtej kategórii malo byť povolené len v obmedzenom počte:

Kategória 5: Škodlivé zvieratá, ktorých rozšírenie treba obmedziťUpraviť

Zvieratá uvedené v piatej kategórii boli označené za škodlivé, ktorých rozšírenie po Afrike by malo byť obmedzené.

Uskutočnenie zmluvyUpraviť

Zmluva nikdy nenadobudla platnosť a v roku 1933 bola nahradená Dohovorom o ochrane fauny a flóry v ich prirodzenom stave.

ReferencieUpraviť

LiteratúraUpraviť