Domobrana (Slovenská republika 1939 – 1945)

Domobrana bola ozbrojená súčasť armády vojnovej Slovenskej republiky po vypuknutí SNP na jeseň 1944. Tieto paramilitantné domobranecké jednotky (Heimatschutz) sa formovali z radov občanov nemeckej národnosti (Volksdeutsche) žijúcich na území Slovenska. V marci 1945 boli tieto jednotky reorganizované a zlúčené už v rámci SS do zväzku s oficiálnym názvom SS Heimatschutz "Slowakei".[1]

HistóriaUpraviť

Nemci na Slovensku žili v troch jazykových ostrovoch: Bratislava a okolie, kremnicko – pravnianska oblasť– tzv. Hauerland, Horný a Dolný Spiš v počte celkove 155 000 osôb podľa sčítania ľudu v roku 1930. [2]

V lete 1938 v rámci Karpatonemeckej strany (Karpatendeutsche Partei) resp. Nemeckej strany (Deutsche Partei) boli sformulované Dobrovoľné ochranné zbory (Freiwillige Schutzstaffel - FS). Oddiely z veľkej časti tvorili bývalí organizovaní ordneri a turneri (polovojenské organizácie s nápadným vojenským vystupovaním slúžice ako ochrana a štafáž verejných mítingov) a príslušníci ostatných športových spolkov a korporácií. FS spolupracovali s Rodobranou a Hlinkovou gardou. [2] Po vyhlásení Slovenského štátu sa FS budovali podľa vzoru SA. Koncom roka 1939 získali FS právne rovnaké právne postavenie ako Hlinkova garda. Členmi FS boli príslušníci mužského pohlavia nemeckej národnej skupiny vo veku 18 – 35 rokov, ktorí museli byť členmi strany. Každý príslušník FS musel preukázať „árijský pôvod“ spätne až po 3 generáciu svojich predkov. V roku 1942 mali 7 500 mužov. [2]

O založení novej organizácie Domobrany – Heimatschutz (HS) sa rozhodlo na zasadnutí rozšíreného Hlavného vedenia Deutsche Partei 25. júla 1944. Vodca „nemeckej národnej skupiny“ Franz Karmasin poveril organizovaním HS krajinského veliteľa FS SS – Untersturmführera F. Kluga. Vyhlásenie SNP spôsobilo, že Hauerland, oblasť osídlená Nemcami, sa nachádzala na povstaleckom území. Kolónu bratislavskej jednotky HS ktorá tam smerovala prepadli 30. augusta 1944 pri Zlatých Moravciach povstalci. Pri prestrelke zahynul F. Klug a F. Karmasin sa vrátil do Bratislavy. [2]

Až príchodom SS Obergruppenführera Gottloba Bergera, ktorý bol poverený velením akcie na potlačenie SNP a prevzal funkciu nemeckého veliaceho generála na Slovensku sa definitívne ustanovilo organizovanie HS. Z titulu svojej funkcie a po dohode s nemeckým vyslanectvom v Bratislave vydal 2. septembra 1944 rozkaz na vytvorenie Nemeckej domobrany na Slovensku (s čím prezident J. Tiso súhlasil). Podľa rozkazu G. Bergera podliehali brannej povinnosti v HS všetci príslušníci nemeckej menšiny vo veku 16 – 50 rokov schopní vojenskej služby. Nasledujúci deň, 3. septembra 1944, Berger vymenoval F. Karmasina za veliteľa a upresnil ich úlohy. V HS nemali platiť žiadne výnimky a mali byť povolaní aj dovtedy odmietnutí alebo oslobodení záložníci. HS mal pomáhať okrem iného aj Bezpečnostnej polícii ako pomocná polícia. [2]

Jednotky Domobrany sa začali formovať krátko po vypuknutí povstania v septembri 1944[3].

Prvý pluk bol sformovaný 8. októbra 1944[4]. Mala byť protiváhou povstaleckej Prvej československej armády na Slovensku a utvárať dojem suverenity a autority rozkladajúceho sa režimu.

Väčšina - viac než 2/3 jej príslušníkov nebola nikdy ozbrojená. Na krátky čas bola nasadená v bojoch proti partizánom od druhej polovice októbra 1944 do januára 1945. Do bojov proti sovietskym jednotkám zasiahla iba jediná rota.

ReferencieUpraviť

  1. SS HEIMATSCHUTZ SLOWAKEI | Fronta.cz [online]. www.fronta.cz, [cit. 2018-01-24]. Dostupné online. (po česky)
  2. a b c d e Schvarc, Michal, Heimatschutz - medzi realitou a ilúziou (organizácia a formovanie nemeckej domobrany) In:Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 3. (Povstanie roku 1944). Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava, Lúka 21.-22.5.2004 / Trnava, Katedra histórie FF UCM 2004 s. 301-325. ISBN 80-89034-75-6, online
  3. Plevza, V. a kolektív: Dejiny Slovenského národného povstania 1944 - 5. zväzok. Bratislava : Nakladateľstvo Pravda 1985, s. 94-95.
  4. Krasnovský, B.: Ozbrojené zložky slovenského štátu v období august 1944 – máj 1945. In: Bobák, J. (Editor): Slovenská republika 1939 – 1945, s. 18