Dynamo je točivý elektrický stroj, ktorý premieňa mechanickú energiu z rotora hnacieho stroja na elektrickú energiu vo forme jednosmerného prúdu. Ide o jednosmerný generátor elektrickej energie.

rotor dynama s komutátorom

Dynamo sa skladá zo statora tvoreného magnetom alebo elektromagnetom a rotora s vinutím a komutátorom. Teoreticky, konštrukčne ide o jednosmerný elektromotor používaný k opačnému účelu.

Až do nástupu polovodičových usmerňovačov bolo dynamo najvýznamnejším zdrojom elektrickej energie (vo forme jednosmerného prúdu) v priemysle a v doprave. Dnes sú dynamá vytláčané spoľahlivejšími a konštrukčne jednoduchšími alternátormi a zariadeniami na následné usmernenie vyrobeného striedavého prúdu na prúd jednosmerný pozri (usmerňovač).

Podla spôsobu zapojenia statora delíme dynamá na:

  1. dynamo s permanentným magnetom
  2. dynamo s cudzím budením – typicky v priemyslovej výrobe elektrického prúdu. Budiaci prúd zaisťovalo iné menšie dynamo
  3. derivačné dynamo (budiace vinutie zapojené paralelne so záťažou) – vhodné pre malé prúdové odbery
  4. sériové dynamo (budiace vinutie zapojené do série so záťažou.)
  5. kompaudné dynamo – kombinácia derivačného a sériového dynama. Išlo o bežný typ v doprave a u strojov, kde je veľmi premenlivá záťaž. Sériové vinutie statora zaisťuje dostatočné budenie pri malej impedancii záťaže, derivačné vinutie pri veľkej impedancii.

Menovité napätie u dynám môže byť 6V 12V alebo 24V, pre špeciálne aplikácie sa stavajú dynamá s inými napätiami. U dynám, ktoré nemajú cudzie budenie, alebo permanentný magnet, môže nastať problém s ich rozjazdom. Pokiaľ dynamo nevyrába prúd, nie je samo budené, to znamená že nemôže začať vyrábať prúd. Pri prvom rozjazde je teda potrebné dodať rotujúcemu dynamu malý prúdový impulz, pri neskorších štartoch je možné obvykle sa spoľahnúť na remanentný (zvyškový) magnetizmus statora z predošlej činnosti.

Zdroj prúdu na bicykli označovaný obvykle ako dynamo, je v skutočnosti malé magneto s mnohopólovým permanentným magnetom v rotore a cievkami v statore.