Ekonomický subjekt

ekonomický pojem; ekonomicky nezávislý tvorca rozhodnutí, napríklad súkromná domácnosť alebo spoločnosť

Ekonomické subjekty (iné názvy: ekonomické jednotky, inštitucionálne jednotky, v národnom účtovníctve [ako agregované skupiny ekonomických jednotiek]: ekonomický sektor, sektor ekonomiky/hospodárstva, hospodársky sektor, sektor, inštitucionálny sektor) sú základné jednotky výpovedí ekonomickej teórie, najmä mikroekonómie (a ako agregované skupiny aj makroekonómie). Sú to osoby (fyzické, právnicke) či agregované kategórie ľudí, ktorých nazývame podľa ich hlavnej funkcie v ekonomickom živote (spotrebitelia, vývozcovia, globálne podniky a pod.).

Ekonomické sektory (skupiny ekonomických subjektov) vo všeobecnej ekonomickej teórii upraviť

  • (súkromné) domácnosti: Vystupujú na trhu tovarov a služieb ako kupcovia a na trhu výrobných faktorov ako predávajúci, lebo predávajú spoju prácu a pôdu. Vstupujú na trhu preto, aby poskytnutím výrobných faktorov uspokojili potreby rodiny alebo jednotlivcov. Majú svoje príjmy a tie vydávajú na nákup spotrebných statkov. Zo svojich príjmov môžu aj sporiť a tým vytvárať kapitál, ktorý môžu rôznymi spôsobmi investovať
  • podniky: Vyrábajú tovary a služby a na trh prichádzajú s cieľom predať ich, čiže vystupujú zväčša ako predávajúci. V polohe kupujúceho vystupujú vtedy, keď si kupujú výrobné faktory. Sú ekonomickými subjektami, ktoré organizujú podnikanie (v oblasti výroby alebo služieb). Sú to subjekty, pre ktoré je cieľom ich činnosti dosiahnuť zisk. Podniky možno rozdeliť napr. na nefinančné a finančné.
  • verejný sektor (vláda, ďalšie orgány štátnej správy a pod.): V trhovej ekonomike štát vstupuje na trh najmä vtedy, ak je potrebné odstraňovať negatívne prejavy alebo stimulovať ekonomiku. Určuje všeobecne platné pravidlá ekonomickej činnosti, všeobecne podmienky hospodárenia, ale tiež nakupuje statky, investuje do výstavby a prerozdeľuje finančné prostriedky.
  • zahraničie

Ekonomické sektory podľa ESNÚ 95 upraviť

Štandard národného účtovníctva nazývaný ESNÚ 95 (a teda aj štandard napríklad ŠÚ SR) rozlišuje nasledujúce ekonomické sektory (označuje ich ako "inštitucionálne sektory")[1]:

Tieto sektory sa ďalej delia na subsektory.

Poznámka: Prvý názov je preklad pôvodného termínu podľa ŠÚ SR, názov v zátvorke je preklad podľa slovenského prekladu z EÚ.

Referencie upraviť