Elasticita ponuky alebo pružnosť ponuky je elasticita premennej ponuka vo vzťahu k premennej (nejaký) faktor ponuky, teda citlivosť reakcie ponuky na zmenu nejakého faktoru ovplyvňujúceho veľkosť ponuky (napr. cena daného statku, príjem, cena iného statku, objem výroby a podobne).

Nasleduje niekoľko príkladov:

V užšom zmysle sa ako elasticita/pružnosť ponuky označuje cenová elasticita/pružnosť ponuky.

Zdroje upraviť

  • elasticita (pružnosť) ponuky. In: MICHNÍK, Ľubomír, et al. Ekonomická encyklopédia : slovník A-Ž. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5. S. 172.
  • PRUŽNOST NABÍDKY. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 2 P-Z. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 204.