Elektrická sila

Elektrická sila je sila, ktorou na seba pôsobia telesá s elektrickým nábojom, teda elektricky nabité telesá.

Veľkosť elektrickej sily závisí na veľkosti nábojov, vzdialenosti telies a prostredí medzi nimi.

Vypočíta sa podľa vzťahu

,

kde q1 a q2 sú náboje telies, r je ich vzdialenosť, ε je permitivita prostredia.

Elektrická sila medzi dvomi nabitými telesami s opačným nábojom (+ -) je príťažlivá, medzi dvoma nabitými telesami s rovnakým nábojom (+ + alebo - -) je odpudivá.