Elektrický prúd (veličina)

fyzikálna veličina
O pohybe častíc pozri Elektrický prúd (pohyb častíc).

Elektrický prúd (názov podľa slovenského prekladu SI; iné názvy: intenzita elektrického prúdu, prúdová intenzita, intenzita prúdu, veľkosť (elektrického) prúdu) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického náboja, ktorý prejde prierezom vodiča za jednotku času. Smer elektrického prúdu sa delí na: 1. skutočný a 2. dohodnutý. Skutočný smer elektrického prúdu je daný od '−' póla zdroja k '+' póla zdroja. Dohodnutý smer elektrického prúdu je opačný.

  • Značka: I
  • Základná jednotka: ampér, značka A
  • Ďalšie používané jednotky: miliampér mA, mikroampér µA
  • Vzorec: , kde Q je elektrický náboj, t je čas
Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

, kde U je napätie a R je odpor

Elektrický prúd pripadajúci na plochu sa volá plošná hustota elektrického prúdu.