Eleonóra Fabiánová

slovenská lekárka a hygienička, doc. MUDr., PhD., MPH. (1953 – )

doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., MPH. (*29. júl 1953, Dlhé Pole) je slovenská lekárka a hygienička pôsobiaca v odbore preventívneho pracovného lekárstva a v riadiacich funkciách vo verejnom zdravotníctve. V súčasnosti patrí k najcitovanejším slovenským vedcom.[1]

Eleonóra Fabiánová
rod. Špecíková
Eleonóra Fabiánová
Dielo
Polia pôsobnostipreventívne pracovné lekárstvo
Vedecké pôsobenieRegionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
Počet citácií21 136
Alma materUniverzita Komenského
Osobné informácie
Narodenie29. júl 1953 (70 rokov)
Dlhé Pole, Slovensko

Profesijný životopis

upraviť

Vzdelávanie a príprava

upraviť
 • 1968 – základná škola v Novákoch
 • 1971 – gymnázium v Prievidzi
 • 1977 – absolventka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte hygienickej Karlovej univerzity v Prahe
 • 1981 – špecializácia I. stupňa v hygiene a epidemiológii na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave
 • 1985 – nadstavbová špecializácia v hygiene práce a pracovnom lekárstve na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave
 • 1991 – Eisenhowerovo štipendium EEF, USA
 • 1992 – kurz organizácie zdravotníctva v Japonsku
 • 1998 – vedecko-akademická hodnosť Philosophiae doctor (PhD.) na Lekárskej fakulte Komenského univerzity v Bratislave v študijnom odbore hygiena; téma dizertačnej práce Uplatnenie metódy odhadu zdravotného rizika
 • 2005 – udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti hosťujúci docent na Fakulte verejného zdravotníctva v Bratislave v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
 • 2011 – vedecko-pedagogická hodnosť docent na Fakulte verejného zdravotníctva v Bratislave vo vednom odbore verejné zdravotníctvo; habilitačná práca zameraná na prevenciu nádorových ochorení s dôrazom na rakovinu pľúc.

Zamestnania

upraviť
 • 1977 – 1979 OÚNZ OHS Mělník, sekundárny lekár – lekár v teréne
 • 1979 – 1989 KÚNZ Banská Bystrica, lekár v teréne na odbore hygieny práce, fyziológie práce, vedúca oddelenia hygieny práce
 • 1990 KHS Banská Bystrica, vedúca oddelenia hygieny práce; S KNV Banská Bystrica, krajský hygienik
 • 1991 – 1994 Špecializovaný ústav hygieny a epidemiológie Banská Bystrica, riaditeľka
 • 1995 – 2003 Štátny zdravotný ústav Banská Bystrica, riaditeľka; Krajský úrad v Banskej Bystrici, krajská hygienička
 • 2004 – 2009 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, vedúca služobného úradu, regionálna hygienička
 • 2011 – 2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, vedúca služobného úradu, regionálna hygienička
 • 2009 – 2010, 2012 – doposiaľ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, vedúca oddelenia zdravotných rizík chemických a biologických faktorov a genetickej toxikológie na odbore preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Riešenie najvýznamnejších vedeckovýskumných projektov v oblasti verejného zdravotníctva

upraviť
 • 1992 – 1995 Vedúca projektu PHARE podporeného Komisiou Európskych spoločenstiev – EC/91/HEA/18. Projekt bol zameraný na hodnotenie vplyvu znečisteného prostredia na zdravie obyvateľov v oblasti Novák.
 • 1992 – 1994 Koordinátorka štúdie zdravotného stavu a životného prostredia v oblasti Žiar nad Hronom a Ružomberok v porovnaní s Banskou Bystricou. Štúdia sa realizovala v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Ministerstvom zdravotníctva Holandska a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky(SIPEH/NIPEH).
 • 1991 – 2000 Spolupráca s výskumným ústavom EPRI, USA. Riešenie problematiky hodnotenia expozície a biotransformácie arzénu.
 • 1995 – 2000 Vedúca riešiteľka štúdie CESAR za Slovensko. Medzinárodná štúdia hodnotenia vplyvu znečisteného ovzdušia na zdravie detí v 6 stredoeurópskych štátoch, podporená grantom Komisie EÚ (CEC contract No 94-0472).
 • 1998 – 2000 CESAR II (IC15-CT98-0320) Epidemiologická štúdia priestorových a časových variácií v znečistení voľného ovzdušia a respiračných chorôb u detí v strednej Európe.
 • 1998 - 2003 Vedúca projektov Zamestnanie, životné prostredie a nádorové ochorenia za Slovensko, spolupráca s IARC/WHO, Lyon (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny).
 • 1998 – 2002 INCO COPERNICUS – Zamestnanie, životné prostredie a rakovina pľúc v strednej a východnej Európe (kontrakt č. ERBIC15 CT960313). Koordinácia – IARC Lyon.
 • 1999 – 2004 COPERNICUS – Genetika, infekcie a rizikové faktory zo spôsobu života v pozadí nárastu zhubných nádorov v strednej a východnej Európe. Zameranie na nádory v oblasti hlavy a krku (kontrakt EK č. IC 15-CT98-0332). Koordinácia – IARC, Lyon.
 • 2002 – 2004 Výsledky projektu CESAR boli zaradené do multicentrickej štúdie PATY (Pollution and the Young), podporenej grantom v rámci 5. rámcového programu – QLRT 2001-2005.
 • 2002 – 2004 Vedúca riešiteľského tímu za Slovensko v projekte CRB (Cancer Risk Biomarkers – Biomarkery rizika rakoviny), podporeného grantom Komisie a v rámci 5. rámcového programu – Kvalita života a zdrojov pre život, kľúčová oblasť 4 – Prostredie a zdravie a QLK-CT-2002 02831 v nadväznosti na QLK5-CT-2000-00628.
 • 2007 – 2012 Vedúca riešiteľského tímu RÚVZ v Banskej Bystrici a za Slovensko v štúdii ESNAP (Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu) – pilotná štúdia podporená grantom IARC, Lyon. Plná štúdia ESNAP podporená grantom Ministerstva zdravotníctva SR v rámci vedeckovýskumných projektov. Riešiteľ aj FNsP JLF Martin, UK Bratislava. Spoluriešitelia: ÚVZ SR, vybrané RÚVZ a FNsP v Banskej Bystrici, Bratislave, Žiline, Trenčíne, FNsP Milosrdní bratia, NOÚ v Bratislave, Martinské bioptické centrum – vybraní špecialisti a praktickí lekári pre dospelých.
 • 2007 – 2010 Vedúca riešiteľského tímu za RÚVZ v Banskej Bystrici a za Slovensko v štúdii: Pokračovacia epidemiologická štúdia nádorov pľúc, hornej časti dýchacieho a tráviaceho systému (Follow-Up Study). Spolupráca s IARC Lyon. Riešitelia: ÚVZ SR, vybrané RÚVZ na Slovensku, FNsP a NsP v Banskej Bystrici, Bratislave a Nitre, NCZI – NOR v Bratislave.

Pedagogická činnosť

upraviť

Externá pedagogická činnosť viac ako 15 rokov najmä na SZU FVZ v Bratislave, na FEE TU Zvolen, na FZSP TU v Trnave a na FZ KU v Ružomberku.

Výkon čestných a ďalších funkcií

upraviť
 • 1996 – doposiaľ MZ SR Bratislava, ÚVZ SR – hlavný odborník MZ SR a neskôr hlavného hygienika SR pre preventívne pracovné lekárstvo a toxikológiu
 • 2000 – 2004 Negociačná skupina pre prístup Slovenska do Európskej únie - oblasť zdravia pri práci a verejné zdravotníctvo
 • 2005 – 2006 Pracovná skupina národných odborníkov pre expozičné limity NEWG - Komisia EÚ
 • 2006 – 2009 Členka Vedeckého výboru pre stanovenie limitov expozície pri práci (EÚ) SCOEL
 • 2010 – 2013 Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – rozhodnutím Rady Európskej únie 2010/98/EÚ – ako náhradník za zástupcu vlády SR

Členstvo v odborných spoločnostiach a iných organizáciách

upraviť
 • Slovenská lekárska spoločnosť – Spoločnosť pracovného lekárstva
 • Spoločnosť hygienikov

Ocenenia

upraviť
 • Pamätná plaketa za rozvoj Banskobystrického kraja
 • Pamätná medaila MZ SR a hlavného hygienika SR k 50. výročiu a k 60. výročiu prijatia zákona o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
 • Bronzová medaila SLS za zásluhy o SLS
 • Bronzová medaila Prof. MUDr. J. Červenku SEA za rozvoj preventívnej medicíny
 • Prémia literárneho fondu za knižnú tvorbu, za učebnicu pre vysoké školy – Buchancová J. a kolektív: Pracovné lekárstvo a toxikológia, Martin, Osveta 2003.

Publikačná činnosť

upraviť

Doc. Fabiánová je k máju 2013 autorkou a spoluautorkou 5 monografií a učebníc. Celkovo publikovala 245 prác, z toho 55 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch. Ohlasy na publikačnú činnosť v 786 citujúcich dokumentoch, z toho 727 v zahraničných a 59 v domácich časopisoch. S hirschovým indexom 70, je na poprednom mieste medzi slovenskými vedcami a je prvou medzi ženami, vedkyňami pracujúcimi na Slovensku.

Výber z publikačnej činnosti

upraviť
 1. Šulcová, M. - Čižnár, I. - Fabiánová, E. ... [et al.]: Verejné zdravotníctvo. - Bratislava : VEDA, 2012. - 654 s. - ISBN 978-80-224-1283-4.
 2. Fabiánová, E.: Prevencia expozície karcinogénom pri práci v praxi. In: Životné podmienky a zdravie / Edit. J. Jurkovičová, Z. Štefániková. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. - ISBN 978-80-7159-211-2. - S. 399-410.
 3. Adamčáková, Z. - Fabiánová, E. - Kráľ, P. - Nedelová, G. - Kačšáková, A. - Grendár, M.: Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu na Slovensku ESNAP - prvé výsledky . In: Životné podmienky a zdravie / Edit. J. Jurkovičová, Z. Štefániková. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2012. - ISBN 978-80-7159-211-2. - S. 81-87.
 4. Fabiánová, E.: Expozícia chemickým škodlivinám z pohľadu verejného zdravotníctva pri bežných a mimoriadnych udalostiach. In: Klement, C. ... [et al.]: Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. - Banská Bystrica : PRO, 2011. - ISBN 978-80-89057-29-0. - S. 165-205.
 5. Fabiánová, E. - Janatová, B. - Mikula, J.: Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri prác : príručka pre malých a stredných podnikateľov a zamestnancov. - Bratislava : Príroda, 2010. - 132 s. - ISBN 978-80-07-01843-3.
 6. Fabiánová, E.: Výzvy pre preventívne pracovné lekárstvo a toxikológiu. In: Pracovní lékařství. - ISSN 1212-6721. - Roč. 62, č. 2 (2010), s. 69-73.
 7. Adamčáková, Z. - Fabiánová, E. - Kothaj, P. - Hudečková, H. - Flaška, E. - Hudec, P. - Ondrejková, Ľ. - Štefkovičová, M. - Murajda, L.: Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu v SR a možnosti prevencie. In: Životné podmienky a zdravie : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009. - ISBN 978-80-7159-173-3. - S. 72-77.
 8. Bonassi, S. - Norppa, H. - Ceppi, M. - Strömberg, U. - Vermeulen, R. - Znaor, A. - Cebulska-Wasilewska, A. - Fabiánová, E. - Fucic, A. - Gundy, S. - Hansteen, I. L. - Knudsen, L. E. - Lazutka, J. - Rossner, P. - Sram, R. J. - Boffetta, P.: Chromosomal aberration frequency in lymphocytes predicts the risk of cancer : results from a pooled cohort study of 22 358 subjects in 11 countries. In: Carcinogenesis. - ISSN 0143-3334. - Vol. 29, no. 6 (2008), s. 1178-1183.
 9. Hung, R. J. - McKay, J. D. - Gaborieau, V. - Boffetta, P. - Hashibe, M. - Zaridze, D. -Mukeria, A. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Lissowska, J. - Rudnai, P. - Fabiánová, E. - Bencko, V., - Brennan, P. ... [et al.]: A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25. In: Nature. - ISSN 0028-0836. - Vol. 452, no. 7187 (2008), s. 633-637.
 10. Hodnotenie, riadenie a komunikácia zdravotných rizík. / Aut. K. Koppová, E. Fabianová, M. Drímal. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2007. - 150 s. - ISBN 978-80-969611-8-4.
 11. Bardin-Mikolajczak, A. - Lissowska, J. - Zaridze, D. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Rudnai Fabiánová, E. - Mates, D. - Navratilova, M. - Bencko, V. - Janout, V. - Fevotte, J. - Fletcher, T. - 't Mannetje, A. - Brennan, P. - Boffetta, P.: Occupation and risk of lung cancer in Central and Eastern Europe : the IARC multi-centre case-control study. In: Cancer causes and control. - ISSN 0957-5243. - Vol. 18, no. 6 (2007), s. 645-654.
 12. Cassidy, A. - 't Mannetje, A. -Tongeren, M. van - Field, J. K. - Zaridze, D. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Rudnai, P. - Lissowska, J. - Fabiánová, E. - Mates, D. - Bencko, V. - Foretova, L. - Janout, V. - Fevotte, J. - Fletcher, T. - Brennan, P. - Boffetta, P.: Occupational exposure to crystalline silica and risk of lung cancer : a multicenter case-control study in Europe. In: Epidemiology. - ISSN 1044-3983. - Vol. 18, no. 1 (2007), s. 36-43.
 13. Fabiánová, E.: Preventívne pracovné lekárstvo dnes a zajtra. In: České pracovní lékařství. - ISSN 1212-6721. - Roč. 7, č. 3 (2006), s. 140-142.
 14. Buchancová, J. ... [et al.] Pracovné lekárstvo a toxikológia. / Aut. ... E. Fabiánová, ... - Martin : Osveta, 2003. - 1133 s. - ISBN 80-8063-113-1. [55 strán]
 15. Fabiánová, E. - Hettychová, Ľ. - Koppová, K. - Hrubá, F. - Marko, M. - Maroni, M. - Grech, G. - Bencko, V.: Health risk assessment for inhalation exposure to arsenic. In: Central European journal of public health. - ISSN 1210-7778. - Vol. 8, no. 1 (2000), s. 28-32.
 16. Fabiánová, E. - Szeszenia-Dabrowska, N. - Kjærheim, K. - Boffetta, P.: Occupational cancer in Central European countries. In: Environmental health perspectives. - ISSN 0091-6765. - Vol. 107, suppl. 2 (1999), s. 279-282.
 17. Fabiánová, E. Preventívne pracovné lekárstvo. In: Rovný, I. ... [et al.]: Hygiena 3. - Martin: Osveta, 1998. - ISBN 80-88824-42-7. - S. 9-140.
 18. Yager, J. W. - Hicks, J. B. - Fabiánová, E.: Airborne arsenic and urinary excretion of arsenic metabolites during boiler cleaning operations in a Slovak coal-fired power plant. In: Environmental health perspectives. - ISSN 0091-6765. - Vol. 105, no. 8 (1997), s. 836-842.
 1. Slovenskí vedci a vedkyne s vysokým Hirschovým indexom [online]. [Cit. 2023-07-22]. Dostupné online.