Emocionálny kvocient

číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu inteligenciu

Emocionálny kvocient alebo emočný kvocient, skr. EQ, je číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu (medziľudskú, spoločenskú) inteligenciu. Emocionálna inteligencia je schopnosť jedinca rozumieť emocionálnym prejavom a správaniu okolia, komunikovať, začleniť sa do spoločnosti, udržiavať vzťahy a z toho vyplývajúca schopnosť uspieť v spoločnosti.

Na meranie výšky emocionálneho kvocientu sa používa EQ test.

EQ (na rozdiel od IQ – inteligenčného kvocientu, ktorý dokážeme zmeniť len nepatrne) je možné počas života postupne rozvíjať, formovať a zvyšovať, a to napríklad pomocou tréningov rozvoja emocionálnej inteligencie.

Pozri aj upraviť