Encyklopédia

náučné dielo obsahujúce súhrn poznatkov z jedného alebo viacerých odborov

Encyklopédia (iné názvy: encyklopedický slovník, náučný slovník, lexikón, niekedy skrátene slovník) je dielo, ktoré možno definovať nasledovne:

 • odborné dielo, ktoré sprostredkúva formou výkladového slovníka dosiahnuté poznatky ľudstva (všeobecné encyklopédie), alebo poznatky z niektorého vedného odboru (špeciálne encyklopédie), a to buď v abecednom, alebo v systematickom poradí.[1]; alebo
 • sumarizujúca publikácia, ktorá formou prehľadne usporiadaných hesiel sprístupňuje základný fond poznatkov zo všetkých alebo len niektorých oblastí ľudského poznania a praktickej činnosti; heslá môžu byť spracované abecedne alebo systematicky[2]; alebo
 • súborné spracovanie jedného (encyklopédia špeciálna, odborná) alebo všetkých odborov vedy, techniky a kultúry (encyklopédia všeobecná), a to buď v abecedne radených heslách, alebo v statiach usporiadaných podľa určitého systému.[3]; alebo
 • dielo odbornej literatúry zahŕňajúce v abecednom usporiadaní základné poznatky jedného alebo všetkých vedných odborov s cieľom poskytnúť čo najširšiemu okruhu používateľov zrozumiteľný výklad princípov, zákonov, pojmov, javov, reálií a súvislostí medzi nimi.[4]; alebo
 • príručková publikácia [reference work], ktorá obsahuje informácie o všetkých odvetviach poznania, alebo ktoré sa obsiahlo zaoberá určitým odvetvím poznania.[5]; alebo
 • súhrnné spracovanie jedného alebo všetkých vedných odborov, obyčajne v abecednom usporiadaní[6]; alebo
 • náučná alebo populárno-náučná informačná publikácia, obsahujúca najzákladnejšiu informáciu o všetkých (univerzálne encycklopédie) alebo jednotlivých (odborové encyklopédie) oblastiach poznania alebo praktickej činnosti.[7], alebo
 • štruktúrovaná, čo najobsiahlejšia reprezentácia ľudských vedomostí[8]
Brockhaus Konversations-Lexikon, 1902

Ako vidno, definície encyklopédie sa v detailoch rozchádzajú; konkrétne definícia encyklopédie môže a nemusí klásť dôraz na jej:

 • slovníkovú formu a/alebo
 • abecedné zoradenie hesiel a/alebo
 • prehľadné usporidanie hesiel a/alebo
 • zameranosť na vedecké témy a/alebo
 • odborný charakter a/alebo
 • poskytovanie základných (a prípadne aj zrozumiteľných) informácií a/alebo
 • ľahkosť vyhľadávania (t.j. príručný charakter) a/alebo
 • prezentovanie (aj) súvislostí medzi heslami a/alebo
 • snahu o obsiahlosť.

Autor príspevkov do encyklopédie sa označuje tiež ako encyklopedista.[9][10][11]

Etymológia upraviť

Termín encyklopédia pôvodne pochádza z gréckeho ἐγκύκλιος παιδεία (egkyklios paideia) – kruh vzdelania – ktorým sa v antike, respektíve v klasickom gréckom kultúrnom okruhu označoval súhrn teoretických vied a znalostí, ktoré boli predmetom štúdia. V rímskom (latinskom) kultúrnom okruhu sa pre súhrn znalostí používal názov sedem slobodných umení.

Ako názov alebo žáner literárneho diela sa termín encyklopédia začal používať až od 16. storočia.

Druhy encyklopédií upraviť

Delenie 1:

Medzi všeobecné encyklopédie patrí ako špeciálny typ aj tzv. národná encyklopédia (vlastivedná encyklopédia), ktorá pri spracovaní univerzálnej tematiky silne akcentuje teritoriálno-etnický princíp (príkladom je Encyklopédia Slovenska).

Delenie 2 (podľa zoradenia hesiel):

Delenie 3[7]:

Delenie 4:

Štruktúra encyklopédie[12] upraviť

Základnou informačnou jednotkou encyklopédie je encyklopedické heslo, čiže komplex logicky usporiadaných informácií vyjadrujúci určité, typom encyklopédie a významom pojmu limitované, množstvo poznatkov o istej objektívnej skutočnosti, získaných analyticko-syntetickou metódou a vyjadrených lexikografickým štýlom. Heslo sa obyčajne skladá z polotučne tlačeného záhlavia, z definície a z výkladu. Heslá sú obyčajne formálne aj obsahovo rovnako stavané a spravidla sú od zvyšného textu oddelené graficky. Pri tvorbe hesla sa dodržiava logické poradie aspektov, z ktorých sa vykladá heslo.

Tzv. odkazové heslo je špeciálny druh hesla – nevykladá pojem, ale len odkazom upozorňuje na heslo, v ktorom sa informácia nachádza.

Text encyklopédie sa píše tzv. encyklopedickým štýlom. Cieľom je poskytnúť na minimálnom priestore čo najviac informácií, preto je encyklopedický štýl maximálne stručný, vecný a výrazovo jednoduchý a zároveň podáva informácie presne. Mnohé encyklopédie obsahujú aj tabuľky, grafy, štatistiky a ilustrácie.

Encyklopédia by mala byť informačne ucelená, čiže jednak by mali byť obsahovo previazané jednotlivé heslá v rámci jedného odboru, a jednak by mali byť previazané všetky heslá encyklopédie tak, aby encyklopédia tvorila uzavretý informačný okruh. To znamená, že každý pojem na ktoromkoľvek mieste textu encyklopédie by mal mať svoje samostatné heslo (alebo by mal byť uvedený ako synonymum alebo pojem vysvetlený v inom hesle).

Funkcie upraviť

Encyklopédia má tri základné funkcie – informačnú, popularizačnú a vzdelávaciu.

Dejiny encyklopédie upraviť

Dejiny encyklopédie vo svete upraviť

Pozri [2] Archivované 2014-07-04 na Wayback Machine

Dejiny česko-slovenských česky písaných encyklopédií upraviť

Pozri [3] Archivované 2008-12-08 na Wayback Machine a [4] Archivované 2009-05-13 na Wayback Machine

Dejiny slovenskej encyklopédie upraviť

Pozri [5] Archivované 2011-02-04 na Wayback Machine

Najvýznamnejšie väčšie všeobecné encyklopédie upraviť

Rôzne jazyky upraviť

 • Wikipedia – internetová encyklopédia, viac ako 200 jazykových verzií, voľne prístupná
 • Microsoft Encarta – internetová encyklopédia prístupná do začiatku 21. storočia za poplatok

Čínština od 14. storočia upraviť

Angličtina upraviť

Nemčina upraviť

Francúzština upraviť

Španielčina upraviť

Portugalčina upraviť

Taliančina upraviť

Ruština upraviť

Poľština upraviť

Maďarčina upraviť

Čeština upraviť

Slovenčina upraviť

Slovenské encyklopédie upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam slovenských tlačených encyklopédií

Referencie upraviť

 1. Encyklopédia. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 92-93.
 2. Nováková et al.: Využívanie informačných zdrojov, 1998
 3. encyklopedie. In: Malá československá encyklopedie II D-CH. Praha: Academia, 1985. s. 315.; podobná definícia je napr. v dielach:
  • Encyklopédia Slovenska: náučný slovník; súborne spracúva buď všetky vedné odbory (encyklopédia všeobecná), alebo len niektoré z nich (encyklopédia špeciálna) v abecednom alebo systematickom usporiadaní.
  • Encyclopédie Larousse online: Dielo, v ktorom sa metodicky alebo abecedne prezentuje súbor univerzálnych vedomostí (všeobecná encyklopédia) alebo špecifických vedomostí oblasti poznania (špecializovaná encyklopédia).
  • Slovník slovenského jazyka: náučné dielo obsahujúce systematicky, abecedne alebo tematicky usporiadaný prehľad jednotlivých alebo všetkých vedných odborov,
  • Informační věda a knihovnictví - výkladový slovník: [1] Archivované 2008-12-12 na Wayback Machine
 4. encyklopédia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 101-105.
 5. encyclopedia in: Encyclopaedia Britannica online
 6. Slovník cudzích slov (akademický), 2005; podobná definícia je v dielach:
  • KSSJ: náučné dielo obsahujúce súhrn poznatkov z 1 alebo zo všetkých odborov
  • Veľký slovník cudzích slov: vedecké dielo zahrnujúce poznatky jedného, príp. mnohých odborov (táto definícia je ale defektívna, lebo pod ňu pri doslovnom chápaní spadá takmer ľubovoľné vedecké dielo)
 7. a b enciklopedija in: Boľšaja sovetskaja enciklopedija 3. vydanie
 8. http://www.informationskompetenz.de/glossar/?term=401[nefunkčný odkaz]
 9. „encyklopedisti“, Encyclopaedia Beliana, 4. Eh – Gala, Bratislava: Veda, 2005, str. 105, ISBN 8022408476 
 10. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „encyklopedista“, Veľký slovník cudzích slov (5. vyd.), Bratislava; Prešov: SAMO, str. 311-312, ISBN 9788089123070 . „3. kto sa zúčastňuje na príprave a zostavení encyklopédie“
 11. Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „encyklopedista“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=encyklopedista&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8 
 12. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2009-09-22]. Dostupné online. Archivované 2014-07-04 z originálu.

Externé odkazy upraviť