Encyklopédia jazykovedy

Encyklopédia jazykovedy je encyklopédia jazykovedy, ktorú vydalo Vydavateľstvo Obzor v roku 1993. Zostavovateľom bol Jozef Mistrík. Patrí medzi „základné kolektívne opusy novodobej slovenskej jazykovedy“.[1]

Na diele pracovalo celkovo 68 autorov – odborníkov a lektorov. Vydané bolo v roku 1993, ale napísané bolo v rokoch 1982 až 1985 (neskôr sa robili už len drobné korektúry). Práce na encyklopédii sa ukončili v roku 1987, pre finančné problémy vyšla až v roku 1993.[1] Obsahuje vyše 2000 hesiel z morfológie, lexikológie, fonetiky a fonológie, syntaxe, štylistiky, všeobecnej jazykovedy, rétoriky, dejín jazyka a jazykovedy; osobitné heslá sú venované aj osobnostiam (domácim i zahraničným), inštitúciám, časopisom a domácim jazykovedným dielam. Súčasťou publikácie je 700 ilustrácií.

Kniha obsahuje pred abecednou časťou rozsiahlu všeobecnú sekciu (nazvanú „úvod“), ktorá obsahuje texty Korene jazyka a reči od Slavomíra Ondrejoviča a Viktora Krupu, Korene a vývin slovenčiny od Rudolfa Krajčoviča, Slovenčina v súčasnosti od Jána Kačalu a Perspektívy slovenčiny od Jozefa Mistríka.

Referencie upraviť

  1. a b ONDREJOVIČ, Slavomír. K encyklopedickým iniciatívam Jozefa Mistríka. Slovenská reč, 2011, roč. 76, čís. 3, s. 282-287. Dostupné online.

Zdroj upraviť

  • Encyklopédia jazykovedy / Zost. Jozef Mistrík; Graf. upr. František Šubín; Ilustr. Mikuláš Červeňanský, Pavol Genzor, Igor Grossmann, Alexander Jiroušek, Ábel Kráľ, Peter Lašúth, Štefan Švagrovský, Pavol Uhrin, Július Zimmermann; Fotogr. Mikuláš Červeňanský, Pavol Genzor, Igor Grossmann, Alexander Jiroušek, Ábel Kráľ, Peter Lašúth, Štefan Švagrovský, Pavol Uhrin, Július Zimmermann; Prebal a väz. navrhol Tibor Hrabovský. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1993. 515 s. ISBN 80-215-0250-9.