Endokras alebo inak podľa V. Panoša (2001) v synonymickej podobe krasové podzemí/krasové podzemie (nem. Karstuntergrunt, angl. Karst underground) je v speleologickej literatúre často používaný termín. Podľa V. Panoša sensu latto predstavuje skrasovatenú, pórovito, puklinovo a kavernózne vodopriepustnú zónu pod skalným povrchom rozpustných hornín. Sensu stricto ide o súbor endokrasových tvarov a javov (dutín, jaskýň, komínov, priepastí, podzemných tokov a jazier, atd. Opakom endokrasu je exokras.

Zdroj upraviť

  • Vladimír Panoš (2001): Karsologická a spelologická terminologie. Knižné centrum, vydavateľstvo, pre SSJ v L. Mikuláši a GÚ AV ČR v Prahe. 352 s. ISBN 8080641153.