Endotermická reakcia

chemická reakcia, pri ktorej sa spotrebúva teplo

Endotermická reakcia je taká chemická reakcia, pri ktorej sa spotrebúva teplo, teda zmena reakčnej entalpie je kladná. Príkladom je reakcia termického rozkladu vápenca:

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)   ΔrH = 178,4 kJ mol−1

Veľká väčšina endotermických reakcií prebieha uspokojivo len pri vyšších teplotách. Napr. spomenutá reakcia rozkladu vápenca prebieha až nad teplotou 850 °C. Endotermické reakcie prebiehajú len pri neustálom spotrebúvaní tepla. Spoločným znakom všetkých endotermických reakcií je že, produkty majú väčšiu energiu ako reaktanty.