Environmentalistika je náuka o životnom prostredí. Využíva poznatky vedného odboru ekológie, skúma pôsobenie človeka na ekosystémy, zaoberá sa prevenciou znečisťovania životného prostredia, nápravou vzniknutých škôd a prevenciou nežiaducich zásahov.

Environmentalistika zahrňuje tiež ochranu prírody, monitoring zložiek životného prostredia, využívania prírodných zdrojov, hospodárenia s energiami, starostlivosť o zdravie ľudskej populácie a pod.

Environmentalistika je teda náuka o životnom prostredí človeka, alebo technológia životného prostredia.