Európska asociácia študentov farmácie

Európska asociácia študentov farmácie (European Pharmaceutical Students' Association, EPSA) je nezisková, mimovládna, apolitická a profánna federácia združujúca 45 asociácií študentov farmácie z 37 krajín, ktorá reprezentuje vyše 100 000 študentov farmácie z celej Európy. Motto EPSA „Bringing Pharmacy, Knowledge and Students Together“ (v preklade „Spájame farmáciu, poznatky a študentov“) vyjadruje primárnu úlohu Asociácie šíriť a propagovať myšlienky a názory všetkých európskych študentov farmácie s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania, výkonu profesií a vedeckého pokroku v oblasti farmácie. EPSA sídli v Bruseli (Belgicko) spolu so Zväzom lekárnikov Európskej únie (PGEU).

Logo EPSA

ŠtruktúraUpraviť

 • Valné zhromaždenie EPSA (The EPSA General Assembly, GA) je najvyššou autoritou a výkonným orgánom Asociácie. Pozostáva z delegátov volených spomedzi členských organizácií Asociácie (Ordinary, Associate Members of EPSA), ktorí vystupujú v mene týchto organizácií. Valné zhromaždenie sa uskutočňuje dvakrát do roka – počas výročného kongresu EPSA (EPSA Annual Congress) a počas jesenného zhromaždenia EPSA (EPSA Autumn Assembly).
 • Tím EPSA (The EPSA Team) je každoročne volený valným zhromaždením na výročnom kongrese EPSA. Vedie ho správna rada a jeho úlohou je po celý rok spolupracovať s členskými organizáciami s cieľom dosiahnúť stanovené ciele EPSA pre dané obdobie. Tím EPSA pozostáva z 30 členov EPSA rozdelených do jednotlivých oddelení: oddelenie pre interné záležitosti (Internal Affairs Department), oddelenie pre vzdelávanie (Education Department), oddelenie pre styk s verejnosťou (Public Relations Department), oddelenie pre externé záležitosti (External Relations Department) a oddelenie pre európske záležitosti (European Affairs Department). Povinnosti a úlohy každého oddelenia sú podrobne vysvetlené na webovej stránke EPSA.
  • Správna rada EPSA (The EPSA Executive) sa stará o záležitosti Asociácie a je vedúcou pracovnou skupinou v jej mnohých projektoch. Momentálne sa Správna rada EPSA skladá z ôsmich volených členov a jedného ustanoveného člena, ktorým je prezident z minulého volebného obdobia.
   • Prezident / President (president@epsa-online.org) – jeho hlavnou úlohou je koordinácia všetkých aktivít Asociácie.
   • Viceprezident pre interné záležitosti / Vice President of Internal Affairs (vp.ia@epsa-online.org) – je zodpovedný za udržiavanie internej komunikácie v Asociácii, je hlavným kontaktným uzlom pre lokálnych zástupcov.
   • Generálny tajomník / Secretary General (secgen@epsa-online.org) – spravuje všetku dokumentáciu Asociácie.
   • Hospodár / Treasurer (treasurer@epsa-online.org) – jeho hlavnou úlohou je správa financií Asociácie.
   • Viceprezident pre vzdelávanie / Vice President of Education (vp.education@epsa-online.org) – jeho náplňou práce je prinášanie tém spojených so vzdelávaním do diskusií v rámci Asociácie. Je hlavnou spojkou pre členov výboru pre výročnú recepciu vo vzťahu k vzdelávaniu a k edukačnému programu udalostí EPSA.
   • Viceprezident pre styk s verejnosťou / Vice President of Public Relations (vp.pr@epsa-online.org) – jeho primárnou úlohou je koordinácia všetkých aktivít EPSA spojených s propagáciou a tvorbou celkového obrazu Asociácie na verejnosti.
   • Viceprezident pre externé záležitosti / Vice President of External Relations (vp.er@epsa-online.org) – jeho primárnou úlohou je posilnenie vzťahov medzi európskymi študentmi farmácie a profesionálmi z praxe, ako aj inými študentskými organizáciami s podobnými cieľmi.
   • Viceprezident pre európske záležitosti / Vice President of European Affairs (vp.ea@epsa-online.org) – počas celého výkonu mandátu sídli v Bruseli a pracuje v kancelárii Zväzu lekárnikov Európskej únie (PGEU) ako stážista na plný úväzok pre EPSA aj PGEU.
   • Prezident z minulého volebného obdobia / Immediate Past President (ipp@epsa-online.org) – v rámci správnej rady EPSA má úlohu poradcu.
 • Lokálni zástupcovia EPSA (EPSA Liaison Secretaries) sú volení alebo určení členskými organizáciami a ich hlavnou úlohou je zabezpečenie implementácie projektov a aktivít EPSA na lokálnej úrovni a udržiavanie kontaktu medzi správnou radou EPSA a správnymi radami národných asociácií ich domovských krajín.
 • Rada pre koordináciu projektu individuálnych mobilít (The IMP Coordination Board) pracuje s cieľom rozvíjať projekty individuálnych mobilít EPSA ako celku.
 • EduProf platforma (The Educational and Professional Affairs Advocacy Platform) má za cieľ zvýšiť úroveň advokácie v Asociácii a poskytovať podporu členom EPSA v konkrétnych prípadoch. Jej hlavnou úlohou je zaoberať sa strategickými dokumentmi so zámerom zastupovať názory členov EPSA. Každý člen EPSA je zastupovaný jedným alebo dvoma reprezentantmi EduProf platformy, ktorí sú volení alebo určení členskými organizáciami EPSA.
 • Výročný kongres
 • Individuálni členovia, priatelia Asociácie a pozorovatelia – O individuálne členstvo v EPSA môžu požiadať študenti farmácie a čerství absolventi minimálne dva roky po skončení ich štúdia z krajín, ktoré sú členmi Rady Európy, pričom nie sú reprezentovaní žiadnou členskou asociáciou EPSA. Individuálne asociácie, spoločnosti a iné strany, ktoré majú záujem o podporu Asociácie a zapojenie do jej aktivít, sa môžu uchádzať o status priateľov EPSA.
 • Riadne a pridružené členské organizácie EPSA (The EPSA Ordinary and Associate Member Associations) sú národnými a lokálnymi asociáciami študentov farmácie z krajín, ktoré sú geografickou súčasťou Európy a sú uznané Radou Európy ako nezávislé štáty. Do Asociácie v súčasnosti patrí 38 členských organizácií.
 • Dozorná rada (The Board of Trustees) je zložená z uznávaných profesionálov z rôznych farmaceutických odvetví a poskytuje správnej rade EPSA pomoc v podobe vypracúvania odborných posudkov a sprostredkovávania kontaktov.
 • Čestné členstvo (The Honorary Life Membership) sa udeľuje osobám, ktoré vo významnej miere prispeli k rozvoju a fungovaniu Asociácie.
 • Subkomisie a pracovné skupiny – V súčasnosti sú aktívnymi subkomisiami Poradná rada Alumni (The Alumni Advisory Board) a Subkomisia pre styk s verejnosťou. Poradná rada Alumni pozostáva z bývalých členov tímu EPSA, ktorí poskytujú poradenstvo aktuálnemu Tímu EPSA. Subkomisia pre styk s verejnosťou zahŕňa členov EPSA, ktorí majú na starosti asistenciu Oddeleniu pre styk s verejnosťou pri jeho úlohách.

UdalostiUpraviť

 • Výročný kongres EPSA (The EPSA Annual Congress) je najväčšou udalosťou Asociácie. Všetci členovia EPSA tu majú príležitosť stretnúť sa a diskutovať o smerovaní Asociácie i o profesii farmaceuta vo všeobecnosti. Výročný kongres sa tradične uskutočňuje v apríli. Pozostáva z edukačnej časti (workshopy, tréningy), spoločenskej časti a valného zhromaždenia. Pre nasledujúci výročný kongres 2020 bolo ako hosťujúce mesto zvolené mesto Lyon (Francúzsko).
 • Jesenné zhromaždenie EPSA (The EPSA Autumn Assembly) je druhým najdôležitejším podujatím EPSA, zvyčajne sa usporadúva v októbri. Zmyslom jesenného zhromaždenia je poskytnutie prehľadu činnosti EPSA po pol roku mandátu členom Asociácie a obnovenie motivácie pre napĺňanie cieľov EPSA stanovených na začiatku roka. Nasledujúce jesenné zhromaždenie EPSA sa uskutoční v októbri 2019 v meste Poreč (Chorvátsko).
 • Letná univerzita (The Summer University) je treťou najdôležitejšou udalosťou v kalendári Asociácie, uskutočňuje sa na konci júla. V poradí 21. ročník Letnej univerzity sa konal v meste Portorož v júli 2019.
 • Výročná recepcia (The Annual Reception, AR) sa každoročne koná v Bruseli, v sídle Asociácie, zvyčajne vo februári. Hlavným cieľom tohto podujatia je prezentácia práce a projektov tímu EPSA dozornej rade, partnerom a iným stranám zaujímajúcim sa o činnosť EPSA.

Styk s verejnosťouUpraviť

 
EPSA Newsletter
 • Newsletter EPSA (The EPSA Newsletter) je oficiálnou publikáciou Asociácie, ktorá obsahuje články členov EPSA i profesionálov z praxe. Kladie si za cieľ šíriť povedomie o Asociácii, jej projektoch a celkovom rozvoji, takisto poskytovať priestor na výmenu vedomostí, skúseností a názorov. Vychádza trikrát do roka.
 • Monthly Dose EPSA (The EPSA Monthly Dose) je projekt prinášajúci užitočné informácie o Asociácii a je určený primárne študentom, ktorým chýba širší prehľad v činnostiach EPSA. Vypracúva ho koordinátor pre publikácie EPSA a vychádza raz mesačne. Monthly Dose obsahuje informácie o projektoch EPSA, o jej členských organizáciách, nadchádzajúcich udalostiach a čerstvo vydaných článkoch a iných publikáciách.
 • Publikácia EPSA o študentskej vedeckej činnosti (EPSA Students’ Science Publication) zbiera a publikuje abstrakty vedeckých prác študentov, ktorí sú členmi EPSA. Všetky abstrakty sú recenzované Európskou federáciou farmaceutických vied (European Federation for Pharmaceutical Sciences, EUFEPS), študenti tak majú možnosť dostať profesionálnu spätnú väzbu na svoju prácu. Vychádza trikrát do roka.
 • The Activity Booklet vychádza raz ročne a obsahuje informácie o úspechoch Asociácie dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku.
 • Edukačné výstupy – EPSA pripravuje a publikuje edukačné výstupy o udalostiach EPSA a o on-line aktivitách Asociácie, napríklad o webinároch.
 • EPSA Blog – Súčasťou webovej stránky Asociácie je tiež EPSA Blog. V rámci tohto blogu EPSA pravidelne publikuje články o svojich aktivitách a aktivitách svojich členov a tiež články z externých zdrojov.
 • Sociálne siete – EPSA na dennej báze používa tiež viacero sociálnych sietí, ako napríklad Facebook, Twitter, Instagram a EPSA Blog so zámerom priblížiť sa študentom čo najviac a poskytovať im najčerstvejšie informácie o svojich aktivitách.
 • Webová stránka EPSA – Oficiálnym zdrojom informácií o Asociácii je webová stránka EPSA, kde jej návštevníci môžu nájsť informácie o všetkých jej projektoch a aktivitách. Na webovej stránke sú k dispozícii aj všetky publikácie EPSA.

ProjektyUpraviť

 • EPSA Webinár o projektoch a aktivitách – Usporadúva sa dvakrát v priebehu mandátu a má za úlohu priblížiť EPSA projekty a aktivity členom Asociácie.
 • EPSA Kalendár udalostí a edukačných podujatí (The EPSA Events and Activities Calendar) poskytuje prehľad edukačných príležitostí určených pre európskych študentov farmácie a čerstvých absolventov, ktoré poskytujú profesionáli alebo členské organizácie EPSA. EPSA Kalendár môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke EPSA a v LLeaP.
 • Projekt EPSA Alumni (The EPSA Alumni project) prepája aktuálny tím EPSA s členmi bývalých tímov. Členovia bývalých tímov poskytujú svojim nasledovníkom rôzne rady a posudky a prispievajú tým k ďalšiemu rastu Asociácie. Časťami projektu EPSA Alumni sú aj víkend Alumni (Alumni Weekend, AW), organizovaný počas kongresov EPSA, a poradná rada Alumni (Alumni Advisory Board, AAB), zriadenú s cieľom poskytovať rady a podporu aktuálnemu tímu EPSA.
 • Next Generation Chats a Next Generation Training – Cieľom týchto projektov je prezentácia činnosti tímu EPSA členom Asociácie. Rozhovory prebiehajú on-line približne mesiac pred výročným kongresom, tréningy počas víkendu pred kongresom.
 • Platforma celoživotného vzdelávania EPSA (The EPSA Lifelong Learning Platform, LLeaP) poskytuje študentom farmácie aktívne zapojeným do profesionálnych a edukačných aktivít príležitosť získať za tieto nadštandardné aktivity relevantný kredit. Funguje tiež ako vstupná brána do dôležitých princípov celoživotného vzdelávania pre týchto budúcich zdravotníckych pracovníkov a kladie dôraz na dôležitosť dokumentácie profesionálnych aktivít a ich propagácie medzi študentmi naprieč Platformou.
 • The Methodology Booklet je zbierkou názorov európskych študentov farmácie na európsky vzdelávací systém v oblasti farmácie. Aktualizuje sa každých päť rokov a v priebehu mandátov sa na európskej i národných úrovniach organizujú ďalšie podujatia súvisiace s týmito témami.
 • Webináre a on-line diskusné fóra – Webináre sú prezentácie konkrétnych tém vedené profesionálmi, ktorých súčasťou je aj priestor vyhradený pre otázky a odpovede. On-line diskusné fóra sú interaktívne rozhovory, ktorých cieľom je zozbierať názory členov EPSA na rôzne relevantné témy a podnietiť členov EPSA k rozprúdeniu vzájomného dialógu.
 • Verejné zdravie a charitatívne aktivity – Kampane verejného zdravia sa organizujú on-line na sociálnych sieťach, na národných úrovniach aktivitami členských organizácií EPSA. Rôzne charitatívne aktivity ako dobročinné behy a zbierky šatstva sa organizujú v rámci udalostí EPSA a on-line počas celého mandátu.
 • EPSA Science Day – koná sa počas výročného kongresu EPSA. Jeho hlavným cieľom je prezentácia výskumnej činnosti študentov, ktorú vykonávali na svojich domácich fakultách počas magisterského alebo doktorandského štúdia, účastníkom výročného kongresu. Jeho súčasťou sú aj posterové a orálne prezentácie.
 • EPSA Science! Monthly – sa organizuje raz mesačne, vždy na špecifickú tému. V rámci tohto projektu je na webovej stránke Asociácie a na sociálnych sieťach  každý mesiac publikovaných šesť rôznych článkov z oblasti farmácie.
 • Vedecké exkurzie (Science Excursions) – ponúkajú študentom zaujímajúcim sa o vedu možnosť nahliadnuť do sveta skutočného vedeckého výskumu. Organizujú sa v rámci udalostí EPSA a na národných úrovniach členskými organizáciami EPSA.
 • Science Blog – je interaktívnou platformou, ktorá členom EPSA ponúka bližší kontakt s vedou. Pravidelne naň pribúdajú články na rôzne témy či rozličné výzvy.
 • EPSA Training Project – Tréning je neformálny druh vzdelávania, prebieha formou získavania skúseností. Prebieha v priateľskom duchu, pre účastníkov je ideálnym spojením učebného procesu so zábavou, čo má za následok formovanie pozitívneho prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a sebarozvoju. Tréningy sa konajú v rámci udalostí EPSA, existuje tiež možnosť pozvať trénerov EPSA priamo do svojho mesta.
 • Súťaže na sociálnych sieťach – Oddelenie pre styk s verejnosťou organizuje počas svojho mandátu rôzne súťaže na sociálnych sieťach, do ktorých sa môžu zapojiť všetci členovia EPSA.
 • Projekt individuálnych mobilít (The EPSA Individual Mobility Project, IMP) je dlhodobý projekt, ktorý študentom farmácie (predovšetkým tým vo vyšších ročníkoch štúdia) a čerstvým absolventom zo všetkých európskych krajín (členských organizácií EPSA) poskytuje možnosť získania nadštandardných pracovných skúseností, predovšetkým na poli výskumu a priemyslu.
 • Projekt TWINNET – je konceptom, ktorý je navrhnutý s cieľom zvýšiť spoluprácu medzi jednotlivými členskými asociáciami EPSA.
 • The Students' Guide – je platforma, ktorá ponúka informácie ohľadom príležitostí v rámci projektu Erasmus študentom farmácie, ako aj informácie o štúdiu a živote v rôznych európskych mestách.
 • Projekt humanitárnych mobilít EPSA (The EPSA Humanitarian Mobility Project) kombinuje študentskú mobilitu s humanitárnou činnosťou. Členovia EPSA cestujú do konkrétnych oblastí a pomáhajú ľuďom v núdzi prostredníctvom rôznych aktivít.
 • EPSA Mentoring Project – Tento projekt má za úlohu spájať profesionálov z praxe so študentmi a týmto spôsobom zabezpečiť študentom kariérne poradenstvo z medzinárodnej perspektívy rozvoja.
 • Career Page
 • Rozhovory s profesionálmi (Chat with Professional) – sú aktivitou, ktorá sprostredkúva kontakt medzi študentmi/čerstvými absolventmi a profesionálmi. Môžu sa uskutočňovať on-line alebo naživo na udalostiach EPSA.
 • Kariérny týždeň (Career Week) – je týždeň plný on-line aktivít spojených s profesionálnym rozvojom.
 • Kariérne prehliadky (Career Fairs) – sú organizované v rámci udalostí EPSA. EPSA a RC partneri sa predstavujú prostredníctvom svojich stánkov alebo krátkych prezentácií. Usporadúvajú sa aj iné interaktívne aktivity.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku European Pharmaceutical Students' Association na anglickej Wikipédii.