Evanjelický kňaz

(Presmerované z Evanjelický farár)

Evanjelický kňaz je duchovný evanjelickej cirkvi.

Ordináciou (vysviackou) dostáva moc kľúčov, založenú na formálnej aj materiálnej apoštolskej sukcesii (skladanie rúk od čias Ježiša Krista na svojich apoštolov - viď apoštolská sukcesia), ktorá ho oprávňuje rozhrešovať od hriechov a vysluhovať sviatosti v mene Kristovom a na Jeho mieste. Apoštolská sukcesia v neporušenej línii bola slovenským evanjelickým kňazom daná od švédskeho evanjelického arcibiskupa Nathana Söderbloma.

Evanjelický kňaz sa po ordinácii stáva kaplánom, po absolvovaní farárskych skúšok námestným farárom, ktorý môže byť zvolený za zborového farára. Zborový farár môže byť zvolený za seniora (dekana). Každý evanjelický kňaz môže byť zvolený aj za dištriktuálneho, či generálneho biskupa.

Na rozdiel od rímskokatolíckych kňazov, evanjelický kňaz môže mať rodinu, celibát je dobrovoľný. Narozdiel od gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi môže do manželstva vstupovať aj po ordinácii. Študovať evanjelickú teológiu môže aj žena a v niektorých evanjelických cirkvách tiež môže byť ordinovaná za kňaza.