Extrémizmus

Extrémizmus (predstaviteľ extrémizmu sa nazýva extrémista) je nejasne definovaný pojem majúci v literatúre i praxi viacero významov:

1. Na najvšeobecnejšej úrovni môže výraz extrémizmus znamenať:

2. V špecifickejších kontextoch môže extrémizmus znamenať:

Ukážky definíciíUpraviť

Pojem extrémizmus nie je v právnom poriadku na Slovensku (a v mnohých iných štátoch) definovaný. Aj v literatúre sa konkrétne definície extrémizmu značne rôznia. Nasleduje niekoľko príkladov pre definíciu typu 2a (o definícii typu 2b pozri článok politický extrémizmus):

 • podľa slovenskej Koncepcie boja proti extrémizmu 2015-2019: Extrémizmus označuje konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Druhou charakteristickou črtou extrémizmu as ním spájaných aktivít je, že útočia na systém základných práv a slobôd garantovaných ústavou a medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi, alebo sa snažia svojimi aktivitami uplatňovanie týchto práv sťažiť, či znemožniť. Za ďalšie charakteristické znaky extrémizmu sa považuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, sexuálnou orientáciou, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, ako aj používanie fyzického násilia či hrozba použitia násilia namiereného voči názorovým či politickým oponentom alebo ich majetku. Extrémizmus sa delí na pravicový, ľavicový, náboženský a extrémizmus zameraný na jednu otázku (ekologický, separatizmus a pod).[8]
 • podľa polície ČR: Extrémizmus sú vyhranené ideologické postoje, ktoré vybočujú z ústavných, zákonných noriem, vyznačujú sa prvkami netolerancie, a útočia proti základným demokratickým ústavným princípom, ako sú definované v českom ústavnom poriadku.[17]
 • podľa rezolúcie Rady Európy: Extrémizmus zodpovedá takej forme politickej aktivity, ktorá odmieta formy parlamentnej demokracie a zakladá svoju ideológiu a aktivity na neznášanlivosti, vylučovaní, xenofóbii a ultranacionalizme.[11]

ZdrojeUpraviť

 1. a b c extrémizmus. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 358.
 2. extrémizmus. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 3. Oxford English Dictionary. [CD] Oxford : Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-956383-8.
 4. a b ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 3. přeprac. a aktualizované. vyd. Praha : Libri, 2004. 575 s. ISBN 80-7277-209-0. S. 125.
 5. Extremismus. In: Brockhaus - die Enzyklopädie, digital. [2 CD-ROM] Mannheim : Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 2003. ISBN 978-3-7653-9377-8.
 6. Addressing extremism [online]. libertyunderattack.com, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.
 7. STEVENSON, Angus. Oxford Dictionary of English. [s.l.] : OUP Oxford, 2010. 2069 s. ISBN 978-0-19-957112-3. S. 621.
 8. a b Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.
 9. Extrémizmus [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.
 10. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.
 11. a b rovesnicivprevencii.sk, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.
 12. Extremismus - Was ist das? [online]. politische-bildung-brandenburg.de, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.
 13. extrémizmus. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala).
 14. Bundeszentrale für politische Bildung. Extremismus [online]. bpb.de, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.
 15. Extremismus. In: Meyers Lexikon online [1] (prístup: máj 2008)
 16. M. Ayaz Naseem, Adeela Arshad-Ayaz: What Kind of Pedagogy Do We Need to Address Extremism and Terror?. In: Journal of Contemporary Issues in Education, 2016, 11(1), str. 6-18, ISSN 1718-4770
 17. Policie České republiky [online]. policie.cz, [cit. 2020-04-16]. Dostupné online.