Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, o ktoré sa stará farár, pod dohľadom diecézneho biskupa. Farnosť je miesto, kde sa veriaci zhromažďujú na slávenie nedeľnej bohoslužby vo farskom kostole, alebo vo filiálnych kostoloch. Farár vedie evidenciu o príslušníkoch svojej farnosti (farníkoch) – vedie matriku pokrstených, matriku sobášených i matriku zomrelých. Cirkevnoprávnu jurisdikciu má farár nad celým územím farnosti, ktorú spravuje. Túto jurisdikciu môže delegovať (napr. na úkon sobáša) na iného kňaza.

Viacej farností je združených v dekanáte, ktorý spravuje dekan.

Externé odkazy Upraviť