Finančný nástroj je každá zmluva, ktorej výsledkom je vznik finančného majetku (=finančného aktíva) jednej zmluvnej strany a finančného záväzku alebo majetkového nástroja (=podielového nástroja) druhej zmluvnej strany (definícia podľa IAS 32 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES). Zjednodušene možno teda povedať, že finančný nástroj je obchodovateľný cenný papier, podielový list, nástroj finančného trhu alebo derivát.

Definícia podľa IAS 32

upraviť

Finančný nástroj je každá zmluva, ktorej výsledkom je vznik finančného majetku v jednej jednotke a finančného záväzku alebo majetkového nástroja v druhej jednotke.

Súviace definície na účely IAS 32:

Zmluva je dohoda, ktorá zaväzuje dve alebo viacero strán, má zrejmé ekonomické dôsledky a zúčastnené strany sú povinné ju dodržiavať; nemusí mať nevyhnutne písomnú podobu. Zmluvný vzťah nemusí vzniknúť iba priamo, ale aj napr. na základe zaužívanej praxe účtovnej jednotky v minulosti a podobne.

Finančný majetok je každý majetok, ktorý je:

 • (a) peniazmi v hotovosti;
 • (b) majetkovým nástrojom inej jednotky;
 • (c) zmluvným právom:
  • (i) na príjem peňažnej hotovosti alebo iného finančného nástroja od inej jednotky; alebo
  • (ii) na výmenu finančného majetku alebo finančných záväzkov s inou jednotkou v súlade s podmienkami, ktoré sú pre jednotku potenciálne priaznivé; alebo
 • (d) zmluvou, ktorej vyrovnanie prebehne (alebo môže prebehnúť) formou vlastných majetkových nástrojov jednotky a je:
  • (i) nederivátovým* nástrojom, vo vzťahu ku ktorému jednotka je alebo môže byť zaviazaná prijať premenlivé množstvo vlastných majetkových nástrojov;alebo
  • (ii) derivátovým nástrojom, ktorého vyrovnanie sa uskutoční (alebo sa môže uskutočniť) formou výmeny fixnej sumy peňazí v hotovosti alebo iného finančného majetku za fixný počet vlastných majetkových nástrojov jednotky. Za týmto účelom vlastné majetkové nástroje jednotky nezahŕňajú nástroje, ktoré samotné predstavujú zmluvy o budúcom príjme alebo doručení vlastných majetkových nástrojov jednotky.

*Poznámka: V slovenskom preklade IAS 32 použitom v Úradnom vestníku je omylom namiesto slova "nederivátovým" napísané slovo "derivátovým". V anglickom origináli je výraz "non-derivative".

Finančný záväzok je každý záväzok, ktorý je:

 • (a) zmluvným záväzkom:
  • (i) dodať peňažnú hotovosť alebo iný finančný nástroj inej jednotke; alebo
  • (ii) vymeniť finančný majetok alebo finančný záväzok s inou jednotkou v súlade s podmienkami, ktoré sú pre jednotku potenciálne nepriaznivé; alebo
 • (b) zmluvou, ktorej vyrovnanie prebehne (alebo môže prebehnúť) formou vlastných majetkových nástrojov jednotky a je:
  • (i) nederivátovým nástrojom, vo vzťahu ku ktorému jednotka je alebo môže byť zaviazaná dodať premenlivé množstvo vlastných majetkových nástrojov jednotky;alebo
  • (ii) derivátovým nástrojom, ktorého vyrovnanie sa uskutoční (alebo sa môže uskutočniť) formou výmeny fixnej sumy peňazí v hotovosti alebo iného finančného majetku za fixný počet vlastných majetkových nástrojov jednotky. Za týmto účelomvlastné majetkové nástroje jednotky nezahŕňajú nástroje, ktoré samotné predstavujú zmluvy o budúcom príjme alebo doručení vlastných majetkových nástrojov jednotky.

Majetkový nástroj je akákoľvek zmluva, ktorá potvrdzuje zostatkový podiel na majetku jednotky po odpočítaní všetkých jej záväzkov.

Definícia podľa slovenského Zákona o cenných papieroch

upraviť

V slovenskom zákone o cenných papieroch sú finančné nástroje na rozdiel od IAS 32 definované nie opisom, ale taxatívne, a to takto:

Finančnými nástrojmi sú:

 • a) prevoditeľné cenné papiere,
 • b) nástroje peňažného trhu,
 • c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 • d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
 • e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
 • f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
 • g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
 • h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
 • i) finančné rozdielové zmluvy,
 • j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien,dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov17) a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.