Fyzická vrstva (OSI)

Fyzická vrstva je prvou zo siedmich vrstiev modelu OSI v origináli physical layer. Poskytuje služby pre linkovú vrstvu. Aktivuje a udržiava fyzické spoje (napr. komutovaný spoj). Fyzické spojenie môže byť dvojbodové (RS-232) alebo viacbodové (ethernet).

Balík internetových protokolov
Aplikačná vrstva
HTTP · HTTPS · FTP · SSH · IMAP · SMTP · NNTP · IRC · SNMP · SIP · RTP · NFS a iné
Transportná vrstva
TCP, UDP, SCTP, DCCP a iné
Sieťová vrstva
IPv4, IPv6, ARP a iné
Linková vrstva
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, FDDI a iné
Fyzická vrstva
RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485 a iné
z  d  u

Fyzická vrstva je základná sieťová vrstva, poskytujúca skôr prostriedky pre prenos bitov ako pre prenos celých dát cez sieťové uzly. Bitový tok môže byť zoskupený do kódových slov alebo symbolov a prevedený na fyzický signál, ktorý je prenesený cez fyzické prenosové médium. Obsahuje rozloženie pinov, napäťové úrovne a špecifikuje vlastnosti káblov. Huby, opakovače, sieťové adaptéry a Hostiteľské adaptéry (Host Bus Adapters) používané v sieťových úložištiach (SAN) sú zariadenia pracujúce na tejto vrstve. Fyzická vrstva poskytne elektrické a mechanické vlastnosti prenosovému médiu.

Hlavné funkcie a služby fyzickej vrstvy možno zhrnúť do nasledovných bodov:

  • vytvorenie a ukončenie spojenia s prenosovým médiom
  • zdieľanie spojového prostredia a riadenie prevádzky
  • prevod digitálnej reprezentácie dát z používateľského zariadenia na zodpovedajúce signály, ktoré sú prenášané cez komunikačný kanál