Fyzikálna sústava alebo fyzikálny systém je súhrn fyzikálnych objektov (napr. častíc, telies, látok, hmotných bodov, elektrických prúdovnábojov), ku ktorým sa pristupuje ako k celku, ktoré sa skúmajú pomocou fyzikálnych metód, ktoré sú spravidla v nejakej interakcii, a ktoré sa chápu tak, že sú buď vo vzájomnom vzťahu so zvyšným svetom alebo sú od neho oddelené.

Niektoré majú vo fyzike aj špeciálne názvy, napr. termodynamická sústava.

Rozlišuje sa: