Fyziológia

veda študujúca funkcie organizmov, orgánov a orgánových sústav

Fyziológia je veda študujúca funkcie organizmov, orgánov a orgánových sústav. V užšom zmysle sa pod pojmom fyziológia najčastejšie myslí fyziológia živočíchov a človeka. Štúdium rastlín sa vo vedeckej komunite vždy označuje špecificky ako fyziológia rastlín.

Fyziológia je predmet štúdia na lekárskych a prírodovedeckých fakultách.

Z gréckeho fysis - podstata, pôvod a logía - veda

Zakladateľom modernej experimentálnej fyziológie bol William Harvey ktorý opísal krvný obeh človeka. Významnú úlohu vo vývoji fyziológie zohral aj Iľja Iľjič Mečnikov. Mečnikov skúmal imunitu a zaviedol pojem fagacytóza

Hraničné odbory s fyziológiouUpraviť

  • anatómia – skúma štruktúru orgánov a orgánových sústav
  • biochémia – skúma chemické procesy v živých organizmoch

Vybrané pododbory fyziológieUpraviť

Toto rozdelenie nie je kompletné, existuje množstvo ďalších oblastí fyziológie. Vzájomne sa často prekrývajú.

Úrovne organizácie živočíšneho telaUpraviť

1. Chemická úroveň - Atómy

2. Bunková úroveň - Bunky

3. Tkanivová úroveň - Tkanivo

4. Orgánová úroveň - Orgán

5. Úroveň orgánových systémov - Orgánový systém

6. Organizmová úroveň - Organizmus