Geomorfologické členenie Slovenska

Povrch Slovenska tvoria nížiny Panónskej panvy a pohoria a kotliny Karpát. Sú súčasťou rozsiahleho geomorfologického systému na povrchu Zeme, Alpsko-himalájskej sústavy. Tá sa tiahne od severnej Afriky cez Európu naprieč južnou Áziou. Z viacerých návrhov geomorfologického členenia sa prjímajú výsledky geografov E. Mazúra a M. Lukniša (1978, 1980 a 1986)[1][2][3], aktuálnejšie publikovaná v prehľadnej mape D. Kočického a B. Ivaniča (2011)[4], vychádzajúce z morfometrie reliéfu, genézy a geologickej stavby. Jednotlivé povrchové celky sa začleňujú do viacerých hierarchických tried - sústava, podsústava, provincia, subropvincia a oblasť. Geomorfologické celky sa členia na jednotky nižšieho rádu, ako sú podcelky a časti až na úroveň elementárnych foriem.

Karpaty (podsústava)

upraviť
 
Geomorfologické členenie Slovenska

Kotliny:

Kotliny:

Kotliny:

Kotliny:

Kotliny:


Komplexný prehľad geomorfologického členenia Slovenska[4]

upraviť
Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť Celok Podcelok Časť
Alpsko-himalájska sústava Karpaty Západné Karpaty Vnútorné Západné Karpaty Fatransko-tatranská oblasť Branisko Smrekovica
Sľubica
Horehronské podolie Lopejská kotlina
Breznianska kotlina
Bystrianske podhorie
Heľpianske podolie
Hornádska kotlina Vikartovská priekopa
Hornádske podolie Novoveská kotlina
Vlašská kotlina
Kluknavská kotlina
Medvedie chrbty Levočská kotlina
Podhradská kotlina
Hornonitrianska kotlina Prievidzská kotlina Ciglianske predhorie
Oslianska kotlina
Rudnianska kotlina
Handlovská kotlina
Chočské vrchy Choč
Sielnické vrchy
Prosečné
Kozie chrbty Važecký chrbát
Dúbrava
Malá Fatra Krivánska Fatra Rozsutce
Štefanovská kotlina
Krivánske Veterné hole
Osnica
Lúčanská Fatra Lúčanské Veterné hole
Kýčery
Kľak
Vrícka kotlina
Martinské predhorie
Malé Karpaty Devínske Karpaty Devínska Kobyla
Bratislavské predhorie
Lamačská brána
Devínska brána
Pezinské Karpaty Homoľské Karpaty
Kuchynská hornatina
Stupavské predhorie
Biele hory
Smolenická vrchovina
Lošonská kotlina
Plavecké predhorie
Bukovská brázda
Brezovské Karpaty Dobrovodská kotlina
Čachtické Karpaty Plešivec
Nedze
Nízke Tatry Ďumbierske Tatry Ďumbier
Prašivá
Salatíny
Lúžňanská kotlina
Demänovské vrchy
Kráľovohoľské Tatry Kráľova hoľa
Predná hoľa
Priehyba
Teplická kotlina
Podtatranská kotlina Liptovská kotlina Liptovské nivy
Chočské podhorie
Matiašovské háje
Smrečianska pahorkatina
Hybianska pahorkatina
Galovianske háje
Ľubeľská pahorkatina
Popradská kotlina Popradská rovina
Štrbská pahorkatina
Lomnická pahorkatina
Kežmarská pahorkatina
Vojnianske podhorie
Vrbovská pahorkatina
Tatranské podhorie
Považský Inovec Vysoký Inovec
Nízky Inovec
Krahulčie vrchy
Inovecké predhorie Selecká kotlina
Starohorské vrchy Kordícka brázda
Strážovské vrchy Zliechovská hornatina Strážov
Belianska vrchovina
Temešská vrchovina
Zliechovská kotlina
Belianska kotlina
Čičmianska kotlina
Javorinka
Basky
Slatinská brázda
Kňaží stôl
Nitrické vrchy Suchý
Kšinianska kotlina
Rokoš
Rokošské predhorie
Vestenická brána
Drieňov
Trenčianska vrchovina Ostrý
Holázne
Teplická vrchovina
Butkovské bradlá
Porubská brázda
Butkovská brázda
Malá Magura
Súľovské vrchy Súľovské skaly Súľovská kotlina
Skalky
Manínska vrchovina Maníny
Tatry Západné Tatry Osobitá
Sivý vrch
Liptovské Tatry
Roháče
Červené vrchy
Liptovské kopy
Východné Tatry Vysoké Tatry
Belianske Tatry
Tribeč Zobor
Jelenec Kostolianska kotlina
Veľký Tribeč Vysoký Tribeč
Zlatnianske predhorie
Hornonitrianske predhorie
Rázdiel Skýcovská vrchovina
Kolačnianska vrchovina
Kolačnianska brázda
Veľkopoľská vrchovina
Turčianska kotlina Turčianske nivy
Šútovské podhorie
Sklabinské podhorie
Mošovská pahorkatina
Diviacka pahorkatina
Valčianska pahorkatina
Veľká Fatra Hôľna Fatra
Bralná Fatra
Zvolen
Lysec
Šiprúň
Šípska Fatra
Revúcke podolie
Žiar Sokol
Vyšehrad
Horeňovo
Rovne
Žilinská kotlina Žilinská pahorkatina
Varínske podolie
Rajecká kotlina
Domanižská kotlina
Lučensko-košická zníženina Bodvianska pahorkatina Gemerská pahorkatina
Abovská pahorkatina
Juhoslovenská kotlina Ipeľská kotlina Hontianske terasy
Čebovská pahorkatina
Pôtorská pahorkatina
Lučenská kotlina Novohradské terasy
Jelšovská pahorkatina
Poltárska pahorkatina
Rimavská kotlina Gemerské terasy
Oždianska pahorkatina
Valická pahorkatina
Licinská pahorkatina
Košická kotlina Košická rovina
Medzevská pahorkatina
Toryská pahorkatina
Matransko-slanská oblasť Burda Vyšehradská brána
Cerová vrchovina Mučínska vrchovina
Fiľakovská brázda
Hajnáčska vrchovina
Petrovská vrchovina Baštianska kotlina
Hostická kotlina
Bučenská vrchovina Bučeň
Šurická brázda
Blhovská vrchovina
Slanské vrchy Šimonka Zlatobanská kotlina
Olšavské predhorie
Lúčinská kotlina
Makovica Banské predhorie
Banská kotlina
Mošník
Bogota
Milič Salašská brázda
Zemplínske vrchy Roňavská brána
Slovenské rudohorie Čierna hora Roháčka
Bujanovské vrchy
Pokryvy
Sopotnické vrchy
Hornádske predhorie
Revúcka vrchovina Cinobanské predhorie Lovinobanská brázda
Málinská brázda
Železnícke predhorie Pokoradzská tabuľa
Blžská tabuľa
Rimavské podolie
Železnícka brázda
Jelšavské podolie
Hrádok Štítnické podolie
Turecká Slanské podolie
Dobšinské predhorie
Rožňavská kotlina
Slovenský kras Jelšavský kras
Koniarska planina
Plešivská planina
Silická planina Silické úboče
Horný vrch Borčianska brázda
Zádielska planina
Jasovská planina
Dolný vrch
Turnianska kotlina
Spišsko-gemerský kras Muránska planina
Slovenský raj
Stolické vrchy Stolica
Tŕstie Muránska brázda
Klenovské vrchy Kokavská brázda
Málinské vrchy Ipeľská brázda
Veporské vrchy Fabova hoľa
Balocké vrchy
Sihlianska planina
Čierťaž
Volovské vrchy Havranie vrchy
Knola
Zlatý stôl
Hnilecké vrchy Galmus
Hnilecké podolie
Pipitka
Kojšovská hoľa Hámorská brázda
Holička
Slovenské stredohorie Javorie Javorianska hornatina
Lomnianska vrchovina
Podlysecká brázda
Kremnické vrchy Flochovský chrbát
Kunešovská hornatina
Jastrabská vrchovina
Turovské predhorie
Malachovské predhorie
Krupinská planina Bzovícka pahorkatina
Dačolomská planina
Závozská vrchovina
Modrokamenské úboče
Ostrôžky
Pliešovská kotlina
Pohronský Inovec Veľký Inovec
Vojšín
Lehotská planina
Poľana Vysoká Poľana Kyslinky
Detvianske predhorie
Štiavnické vrchy Sitnianska vrchovina Sitno
Sitnianske predhorie
Štiavnická brázda
Prenčovská kotlina
Skalka
Hodrušská hornatina Vyhnianska brázda
Breznické podolie
Slovenská brána
Kozmálovské vŕšky
Vtáčnik Vysoký Vtáčnik
Nízky Vtáčnik Prochotská kotlina
Ostrogrúnska kotlina
Vígľaš
Župkovská brázda Župkovská vrchovina
Novobanská kotlina
Raj
Zvolenská kotlina Sliačska kotlina
Zvolenská pahorkatina
Bystrické podolie
Slatinská kotlina
Detvianska kotlina
Povraznícka brázda
Bystrická vrchovina
Ponická vrchovina
Rohy
Žiarska kotlina Žarnovické podolie
Vonkajšie Západné Karpaty Podhôľno-magurská oblasť Bachureň
Levočské vrchy Levočská vysočina
Levočská vrchovina Kolačkovský chrbát
Ľubické predhorie
Levočské planiny Oľšavická planina
Levočské úboče
Oravská kotlina Hruštínske podolie
Podtatranská brázda Zuberská brázda
Ždiarska brázda
Skorušinské vrchy Kopec
Skorušina
Oravická Magura
Spišská Magura Repisko Osturnianska brázda
Veterný vrch Staroveská kotlina
Ružbašské predhorie
Spišsko-šarišské medzihorie Ľubovnianska kotlina
Ľubotínska pahorkatina
Jakubianska brázda
Hromovec
Šarišské podolie Šarišský vrch
Stráže
Šarišská vrchovina Širocká brázda
Sedlická brázda
Chminianska brázda
Slovensko-moravské Karpaty Biele Karpaty Žalostinská vrchovina
Javorinská hornatina
Beštiny
Lopenícka hornatina
Súčanská vrchovina Súčanská kotlina
Kobylináč Hladké vrchy
Zubácka brázda
Kýčerská hornatina
Bošácke bradlá
Vršatské bradlá Vysoké Vršatce
Podvršatská brázda
Vršatské predhorie
Javorníky Vysoké Javorníky Javornícka hornatina
Rakovská hornatina
Lazianska vrchovina
Lysianska brázda
Nízke Javorníky Púchovská vrchovina
Javornícka brázda
Rovnianska vrchovina
Ochodnická vrchovina
Kysucká kotlina
Myjavská pahorkatina Brančské bradlá
Považské podolie Trenčianska kotlina
Ilavská kotlina
Bytčianska kotlina
Bielokarpatské podhorie
Podmanínska pahorkatina
Stredné Beskydy Kysucká vrchovina Kysucké bradlá Vadičovská brázda
Zázrivská brázda
Vojenné
Bystrická brázda
Krásňanská kotlina
Kysucké Beskydy Rača
Javorský Beskyd
Oravská Magura Paráč
Kubínska hoľa
Budín
Oravská vrchovina Veličnianska kotlina
Podchočská brázda
Oravské Beskydy Ošust
Pilsko
Polhoranská vrchovina
Babia hora
Podbeskydská brázda
Podbeskydská vrchovina Lesnianska planina
Východné Beskydy Čergov
Ľubovnianska vrchovina
Pieniny
Západné Beskydy Jablunkovské medzihorie
Moravsko-sliezske Beskydy Zadné hory
Turzovská vrchovina Zadné vrchy
Predné vrchy
Kornická brázda
Hornokysucké podolie
Východné Karpaty Vnútorné Východné Karpaty Vihorlatsko-gutinská oblasť Vihorlatské vrchy Humenské vrchy Krivoštianka
Sokol
Vihorlat Kyjovská planina
Vihorlatská hornatina
Jasenovská hornatina
Popriečny
Vonkajšie Východné Karpaty Nízke Beskydy Beskydské predhorie Ublianska pahorkatina
Humenské podolie
Mernícka pahorkatina
Hanušovská pahorkatina
Záhradnianska brázda
Busov
Laborecká vrchovina Medzilaborecká brázda
Papínska brázda
Repejovská brázda
Mikovská brázda
Ondavská vrchovina Raslavická brázda
Kurimská brázda
Stropkovská brázda
Mirošovská brázda
Zborovská kotlina
Ohradzianska kotlina
Poloniny Bukovské vrchy Bukovce Ruská kotlina
Runinská kotlina
Sedlická kotlina
Uličská kotlina
Nastaz
Panónska panva Západopanónska panva Malá dunajská kotlina Podunajská nížina Podunajská pahorkatina Trnavská pahorkatina Podmalokarpatská pahorkatina
Trnavská tabuľa
Dolnovážska niva Dudvážska mokraď[pozn 1]
Nitrianska pahorkatina Zálužianska pahorkatina
Bojnianska pahorkatina
Bánovská pahorkatina
Drieňovské podhorie
Tribečské podhorie
Nitrianska tabuľa
Nitrianske vŕšky
Nitrianska niva Bebravská niva
Stredonitrianska niva
Dolnonitrianska niva
Žitavská pahorkatina
Žitavská niva
Hronská pahorkatina Bešianska pahorkatina
Chrbát
Belianske kopce
Búčske terasy
Hurbanovské terasy
Hronská tabuľa
Strekovské terasy
Hronská niva Sikenická mokraď
Čenkovská niva
Ipeľská pahorkatina Bajtavská brána
Zalabský chrbát
Santovská pahorkatina
Brhlovské podhorie
Sebechlebská pahorkatina
Bátovská pahorkatina
Čajkovská zníženina
Ipeľská niva
Podunajská rovina Úľanská mokraď
Čiližská mokraď
Potônska mokraď
Okoličnianska mokraď
Salibská mokraď
Martovská mokraď
Novozámocké pláňavy
Šúr
Viedenská kotlina Juhomoravská panva Dolnomoravský úval Dyjsko-moravská niva
Záhorská nížina Borská nížina Bor Lakšárska pahorkatina
Podmalokarpatská zníženina
Novoveská plošina
Záhorské pláňavy
Gbelský bor
Dolnomoravská niva
Myjavská niva
Chvojnická pahorkatina Unínska pahorkatina
Senická pahorkatina
Zámčisko
Skalický hájik
Východopanónska panva Veľká dunajská kotlina Východoslovenská nížina Východoslovenská pahorkatina Podslanská pahorkatina
Toplianska niva
Vranovská pahorkatina
Ondavská niva
Pozdišovský chrbát
Laborecká niva
Podvihorlatská pahorkatina
Zalužická pahorkatina
Petrovské podhorie
Východoslovenská rovina Trebišovská tabuľa Veľký vrch
Malčická tabuľa
Iňačovská tabuľa
Závadská tabuľa
Sobranecká rovina
Senianska mokraď
Medzibodrocké pláňavy Chlmecké pahorky
Tarbucka
Kapušianske pláňavy
Laborecká rovina
Ondavská rovina
Latorická rovina
Bodrocká rovina

Poznámky

upraviť
  1. Zoznam geografického názvoslovia ju neuvádza[5]

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. MAZÚR, E., LUKNIŠ, M. (1978). Regionálne geomorfologické členenie Slovenskej socialistickej republiky. Geografický časopis, 30, 101-125.
  2. MAZÚR, E., LUKNIŠ, M. (1980). Geomorfologické jednotky. In Mazúr, E., ed Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava (SAV a SÚGK), pp. 54-55.
  3. MAZÚR, E., LUKNIŠ, M., BALATKA, B., LOUČKOVÁ, J., SLÁDEK, J. (1986). Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Bratislava (Slovenská kartografia, š. p.)
  4. a b Kočický, D., Ivanič, B., 2011, Geomorfologické členenie Slovenska. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, Dostupné online (prístup: 22.04.2019)
  5. Zoznam na skgeodesy.sk

Externé odkazy

upraviť