Gravitačný zákon alebo Newtonov gravitačný zákon znie: Dve ľubovoľné častice (hmotné body) sa vo vesmíre navzájom priťahujú dvoma rovnako veľkými silami opačného smeru pôsobiacimi pozdĺž ich spojnice, pričom tieto sily sú priamo úmerné súčinu hmotností týchto častíc a nepriamo úmerné druhej mocnine vzdialenosti týchto častíc.

Newtonov gravitačný zákon

Matematicky teda platí, že dva hmotné body o hmotnostiach m1 a m2 vo vzájomnej vzdialenosti r sa navzájom priťahujú gravitačnou silou F (respektíve dvoma opačnými silami F1 a F2), ktorej veľkosť je:

F1 = F2 = F =

(označované aj ako κ) sa nazýva gravitačná konštanta.

Ak nejde o častice, ale o telesá, výsledná gravitačná sila je vektorovým súčtom síl pôsobiacich na jednotlivé častice, z ktorých sa teleso skladá.


Gravitačný zákon platí globálne, v celom známom vesmíre.

Ďalšie podrobnosti pozri v článku gravitácia.