Výstražné upozornenie

(Presmerované z H-vety)

Výstražné upozornenia alebo ľudovo H-vety sú štandardné upozornenia o nebezpečnosti chemických látok a ich zmesí. Sú súčasťou globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií a nahrádzajú staršie R-vety s rovnakým účelom a podobným obsahom.

Prehľad výstražných upozornení

upraviť
H200 Nestabilné výbušniny.
H201 Výbušnina; nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.
H202 Výbušnina; závažne nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.
H203 Výbušnina; nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.
H204 Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.
H205 Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H221 Horľavý plyn.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H223 Horľavý aerosól.
H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H227 Horľavá kvapalina.
H228 Horľavá tuhá látka.
H240 Zahrievanie môže spôsobiť výbuch
H241 Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
H250 Pri kontakte so vzduchom sa spontánne vznieti.
H251 Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
H252 Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.
H260 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne vznietiť.
H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.
H270 Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriatí môže vybuchnúť.
H281 Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H300 Smrteľný po požití.
H301 Toxický pri požití.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H313 Môže byť škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H340 Môže spôsobiť genetické poškodenie.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H350 Môže spôsobiť rakovinu.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H370 Spôsobuje poškodenie orgánov.
H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H401 Toxický pre vodné organizmy.
H402 Škodlivý pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.
H300 + H310 Pri požití alebo styku s kožou môže spôsobiť smrť
H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť
H300 + H330 Pri požití alebo vdýchnutí môže spôsobiť smrť
H301 + H311 Toxický pri požití a pri styku s kožou
H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí
H302 + H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou
H302 + H312 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H302 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
H310 + H330 Pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť
H311 + H331 Toxický pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H312 + H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H420 Poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie tým, že ničí ozón vo vrchných vrstvách atmosféry

Doplnkové informácie o nebezpečnosti

upraviť
EUH 001 V suchom stave výbušný.
EUH 006 Výbušné pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.
EUH 014 Prudko reaguje s vodou.
EUH 018 Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.
EUH 019 Môže vytvárať výbušné peroxidy.
EUH 029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.
EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
EUH 032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
EUH 044 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.
EUH 059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
EUH 070 Toxické pri kontakte s očami.
EUH 071 Žieravé pre dýchacie cesty.
EUH 201 Obsahuje olovo. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti.
EUH 201A Pozor! Obsahuje olovo.
EUH 202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.
EUH 203 Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
EUH 207 Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny
EUH 208 Obsahuje -názov senzibilizujúcej látky-. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 209 Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou.
EUH 209A Pri používaní sa môže stať horľavou.
EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku H-věty na českej Wikipédii.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť